Niezależna Gospodarka Narodowa

Po wyzwoleniu Korei, od samego początku budowy nowego społeczeństwa, rząd KRL-D zapoczątkował budowę niezależnej i samodzielnej gospodarki narodowej, a po Wojnie Koreańskiej zintensyfikowano jej budowę na pełną skalę. Prezydent Kim II Sung ukierunkował główną linię budownictwa gospodarczego na priorytet przemysłu ciężkiego, jednocześnie rozwijając przemysł lekki i rolnictwo.

Mimo, że podczas wojny wszystko zostało zrównane z ziemią, Koreańczycy w bardzo krótkim czasie odbudowali fabryki, oraz własnymi siłami rozpoczęli produkcję stali. Natychmiast na dużą skale ruszyła produkcja obrabiarek, koparek, ciężarówek, lokomotyw elektrycznych, oraz innych urządzeń i sprzętów. Dzięki pomyślnej realizacji zadań rewolucji technologicznej wysoko rozwinął się przemysł ciężki, oraz inne sektory gospodarki narodowej.

W dobie Polityki Songun, Towarzysz Kim Jong Il przedstawił nową linię, której priorytetem jest rozwój przemysłu obronnego kraju, ale bez szkody dla rozwoju innych gałęzi przemysłu i rolnictwa. Koreańczycy uznali nową linię, jako potężną broń w walce o silny i dobrze prosperujący socjalistyczny kraj.

Socjalistyczne Prawo Własności

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest krajem socjalistycznym, gdzie wszystkie środki produkcji są uspołecznione. Socjalistyczna własność środków produkcji składa się z własności państwowej, oraz spółdzielczej.

Własność państwowa oznacza, że środki produkcji, bez żadnych limitów należą do całego narodu koreańskiego. Wszystkie zasoby naturalne, główne fabryki i przedsiębiorstwa, porty, banki, środki transportu i organizacje komunikacyjne są własnością państwową.

Własność spółdzielcza, jest zbiorową własnością wszystkich pracowników spółdzielni. Spółdzielnie mogą posiadać ziemie, zwierzęta pociągowe, narzędzia rolnicze, łodzie rybackie, budynki, fabryki i przedsiębiorstwa.

Własność państwowa została zrealizowana poprzez nacjonalizację głównych gałęzi przemysłu, a własność spółdzielcza poprzez socjalistyczne reformy w stosunkach produkcji.

Zarządzanie Gospodarką Socjalistyczną

Rząd KRL-D kieruje gospodarką za pomocą zjednoczonej władzy państwowej, a także kreatywności narodu koreańskiego, oraz zachęt moralnych, politycznych i materialnych.

Ujednolicone i szczegółowe planowanie gospodarki, stworzone przez Prezydenta Kim Il Sunga, oraz zintensyfikowane i dopracowane przez Generała Kim Jong Ila to najlepszy naukowy i rewolucyjny system planowania gospodarczego. Centralne planowanie gospodarki nie dopuszcza możliwości wyzysku człowieka przez człowieka, oraz pomaga wyeliminować czynniki braku równowagi i spontaniczności w rozwoju gospodarczym i rozwoju gospodarki narodowej.

Praca

Socjalistyczny system pracy w KRL-D jest skoncentrowany na masach ludowych i zapewnia wszystkim ludziom pracy niezależne i twórcze życie, oraz pracę wolną od wyzysku i ucisku. W ustroju socjalistycznym, w którym to masy ludzkie sprawują władzę w państwie, każdy obywatel w wieku produkcyjnym ma prawo do pracy na równych zasadach bez względu na narodowość, płeć, wiek, przynależność społeczną, oraz wyznanie religijne.

Prawo pracy zapewnia wolny wybór zawodu wśród stabilnych miejsc pracy i warunków pracy, oraz szerokie korzyści dla pracowników w zależności od jakości i ilości ich pracy. W kraju, gdzie zlikwidowano bezrobocie każdy obywatel ma zagwarantowaną pracę. Prawo pracy, które zostało ogłoszone w czerwcu Juche 35 (1946) zakłada 8-godzinny system pracy. Dzień pracy może również wynosić 7 lub 6 godzin, w zależności od warunków i ciężkości danej pracy.

Wynagrodzenia są przyznawane w postaci pensji, premii, oraz specjalnych premii zależnych od ilości i jakości pracy. Zatrudnianie nieletnich jest całkowicie zabronione.

Świadczenia Socjalne

Oprócz zysków za pracę, społeczeństwo otrzymuje też wiele dodatkowych korzyści od państwa:

Żywność

Państwo zaopatruje w żywność pracowników, pracowników biurowych, a także dzieci.

Mieszkania

Państwo zapewnia każdej rodzinie bezpłatne mieszkanie. Podatek mieszkaniowy nie istnieje.

Bezpłatna Opieka Medyczna

W Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej opieka medyczna jest całkowicie darmowa dla każdego obywatela. Tak więc, państwo pokrywa wszystkie koszty związane z leczeniem pacjentów, badaniami kontrolnymi, pobytem i wyżywieniem w szpitalu, lekami, a nawet kosztami podróży z i do sanatorium.

Bezpłatna Edukacja

W KRL-D istnieje całkowicie darmowy system edukacji. W kraju istnieje obowiązek jedenastoletniej edukacji, która jest całkowicie darmowa dla wszystkich. Żłobki, przedszkola, czy studia również są całkowicie bezpłatne.

Brak Podatków

Rząd KRL-D całkowicie zniósł system podatkowy.

Ubezpieczenia i zabezpieczenia społeczne

Pracujące kobiety mają prawo do pięciomiesięcznego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku posiadania więcej niż trójki dzieci otrzymywać wynagrodzenie równorzędne ośmiu godzinom pracy, rzeczywiście pracując sześć godzin. Jeśli pracownicy są fizycznie osłabieni z powodu chorób, ran lub innych czynników, otrzymują od państwa specjalne dotacje na leczenie i godne warunki życiowe. Mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a kobiety w wieku 55 lat. Starcy oraz sieroty pozbawione opieki zawsze otrzymują pomoc od państwa.