Charakter, zadania i ostateczny cel państwa

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest niezależnym państwem socjalistycznym reprezentującym interesy wszystkich jego mieszkańców. Główną ideologią KRL-D jest Idea Juche, stworzona przez założyciela i ojca socjalistycznej KoreiPrezydenta Kim Il Sunga. Partia Pracy Korei jest partią przewodnią, która realizuje wszystkie pragnienia ludu koreańskiego.

System socjalistyczny KRL-D jest całkowicie skupiony na człowieku i zaspakajaniu jego potrzeb, a masy ludzkie są panami wszystkiego i wszystko w społeczeństwie służy im. Zgodnie z założeniami socjalizmu, rząd chroni interesy robotników, chłopów i inteligencji, oraz wszystkich innych pracujących ludzi.

Głównym zadaniem rządu Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest pełne zwycięstwo socjalizmu w północnej części Korei, poprzez wzmacnianie władzy ludowej, oraz wykonywanie zadań Trzech Rewolucji: ideologicznej, technologicznej, oraz kulturalnej. Rząd dąży również do pokojowego zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.

 

System Organów Państwowych

Organy Przedstawicielskie

Organy przedstawicielskie składają się zarówno z organu centralnego, jak i organów lokalnych. Centralnym organem przedstawicielskim jest Najwyższe Zgromadzenie Ludowe, a lokalnymi organami są Zgromadzenia Ludowe.

Najwyższe Zgromadzenie Ludowe jest najwyższym organem ustawodawczym Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Posiada on najwyższą pozycję i autorytet, ma również uprawnienia do formowania najważniejszych organów państwowych.

 

Komisja Obrony Narodowej

Komisja Obrony Narodowej to najwyższy organ prowadzący wojsko i zarządzający sprawami wojskowymi. Jest najważniejszym organem władzy w sferze obronności kraju.

Stanowisko Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej jest najwyższym stanowiskiem w państwie. Przewodniczący jest odpowiedzialny za politykę, gospodarkę, obronę narodową socjalistycznego kraju, oraz obronę interesów ludności. Organizuje i prowadzi prace nad wzmocnieniem i rozwojem obrony narodowej, a także ogólnej siły państwa.

 

Organy Administracji

Składają się z administracji centralnych, oraz organów terenowych. Centralnym organem administracji jest gabinet, a terenowymi organami są komitety ludowe.

Gabinet jest rządem KRL-D, jako najwyższy organ wykonawczy, gabinet realizuje ustawy, dekrety, decyzje i zarządzenia, oraz w jednolity sposób zajmuje się wszystkimi pracami zarządzania państwowego i udziela ogólnokrajowych wskazówek.

 

Prokuratura i Wymiar Sprawiedliwości

Prokuratura jest organem państwowym, który nadzoruje przestrzeganie i realizację socjalistycznego prawa. Organ ten składa się z centralnego urzędu prokuratury, prowincjonalnej (lub miast pod bezpośrednią jurysdykcją), miejskiej (lub powiatowej), oraz wiejskiej prokuratury, oraz specjalnych urzędów prokuratorskich. Centralny urząd prokuratury sprawuje kontrolę nad całą prokuraturą.

Wymiar sprawiedliwości jest państwowym organem, który sprawuje kontrolę nad socjalistyczną władzą sądowniczą.

Do organów wymiaru sprawiedliwości należą: Sąd Najwyższy, sądy wojewódzkie, oraz sądy ludowe i sądy specjalne. Każdy sąd posiada sędziów, oraz ludowych ławników. Sąd Najwyższy jest najważniejszym organem sprawiedliwości kraju.