Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna gwarantuje wszystkim swoim obywatelom całkowitą wolność polityczną oraz prawa zgodne z podstawowymi wymogami Idei Juche, co sprzyja rozwijaniu rozwijaniu samodzielności i kreatywności każdego obywatela.

W KRL-D, prawa i obowiązki obywateli są oparte na kolektywistycznej zasadzie “Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Socjalistyczna Konstytucja KRL-D określa, że  państwo jest gwarantem wszystkich demokratycznych praw i wolności obywatela, a także ma obowiązek zapewnić materialny i kulturalny dobrobyt wszystkim swoim obywatelom.

Wszyscy obywatele, którzy ukończyli 17 lat, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, niezależnie od ich płci, rasy, zawodu jaki wykonują, edukacji, przynależności partyjnej, poglądów politycznych, czy religii. Mają także prawo do wolności słowa, prasy, zgromadzeń, demonstracji i zrzeszania się, a także wolność przekonań religijnych, oraz składania skarg i petycji.

Robotnicy, chłopi, oraz inne osoby pracujące, jako siła przewodnia w państwie mogą uczestniczyć w administracji państwowej i swobodnie zajmować się działalnością społeczno-polityczną w partiach politycznych i organizacjach publicznych.

Ludzie pracy mają zagwarantowane prawo do pracy i wypoczynku, prawo do bezpłatnej edukacji i opieki medycznej, oraz prowadzenia badań naukowych, działalności artystycznych i literackich. Kobiety i mężczyźni mają zapewnione równe prawa i status społeczny. Państwo zapewnia specjalne przywileje dla matek i dzieci, a małżeństwo i rodzina są chronione przez państwo.

Ludzie pracy mają zapewnione prawo do nietykalności osobistej, oraz prywatności korespondencji. Prawa i wolności obywateli stale wzrastają wraz z konsolidacją i rozwojem systemu socjalistycznego.