W poniedziałek, w Mansudae Assembly Hall odbyła się Siódma Sesja XII Najwyższego Zgromadzenia Ludowego (NZL).

Na sesji, oprócz deputowanych NZL, obecny był Kim Dzong Un, pierwszy sekretarz Partii Pracy Korei, pierwszy przewodniczący Komisji Obrony Narodowej KRLD, oraz Naczelny Dowódca Koreańskiej Armii Ludowej.

Jako obserwatorzy obecni byli również urzędnicy partyjni, przedstawiciele sił zbrojnych, organów władzy, organizacji publicznych, ministerstw i instytucji krajowych, w tym tych, zajmujących się nauką, oświatą, literaturą i sztuką, zdrowiem publicznym i mediami.

Wszyscy uczestnicy, z najskromniejszą czcią, uczcili chwilą ciszy pamięć Prezydenta Kim Il Sunga i Przywódcy Kim Dzong Ila.

Podczas sesji zdecydowano o realizacji następujących punktów porządku obrad siódmej sesji XII NZL KRLD:

– W sprawie zmiany i uzupełnienia niektórych treści socjalistycznej konstytucji KRLD.

– W sprawie przyjęcia koreańskiej ustawy dotyczącej Kumsusańskiego Pałacu Słońca.

– W sprawie przyjęcia rozporządzenia NZL KRLD dotyczącego “umocnienia pozycji mocarstwa nuklearnego dla samoobrony”.

– W sprawie przyjęcia koreańskiej ustawy dotyczącej Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej.

– W sprawie przyjęcia postanowienia NZL KRLD “w sprawie utworzenia Koreańskiego Państwowego Biura Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej“.

– W sprawie prac Gabinetu KRLD w roku Juche 101 (2012) i jego zadań na rok Juche 102 (2013).

– W sprawie przeglądu realizacji budżetu państwa w roku Juche 101 (2012) i ustalenia budżetu państwa na rok Juche 102 (2013).

Kwestia organizacyjna:

Sesja omówiła pierwszy i drugi punkt porządku obrad. Deputowany Kim Yong Nam, przewodniczący Prezydium NZL KRLD, wykonał sprawozdanie dotyczące zmiany i uzupełnienia niektórych treści socjalistycznej konstytucji KRLD, oraz przyjęcia ustawy dotyczącej Kumsusańskiego Pałacu Słońca.

Następnie odbyły się dyskusje nad pierwszym i drugim punktem porządku obrad. Deputowany Kim Ki Nam, sekretarz Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, mówił w imieniu PPK, deputowany Choe Ryong Hae, dyrektor Generalnego Biura Politycznego Koreańskiej Armii Ludowej, mówił w imieniu KAL, a deputowany Jon Yong Nam, przewodniczący KC Socjalistycznej Ligii Młodzieży Kim Il Sunga, mówił w imieniu młodzieży.

W pełni poparli i zatwierdzili obrady, oraz przyjęli projekt zmiany i uzupełnienia niektórych treści socjalistycznej konstytucji KRLD i przyjęli ustawę dotyczącą Kumsusańskiego Pałacu Słońca, podczas bieżącej sesji NZL, odzwierciedlając jednogłośne uczucia wszystkich członków partii, armii i młodzieży z całego kraju.

Rozporządzenia NZL KRLD dotyczące “Zmiany i uzupełnienia niektórych treści socjalistycznej konstytucji KRLD” i “przyjęcia koreańskiej ustawy dotyczącej Kumsusańskiego Pałacu Słońca” zostały jednomyślnie przyjęte przez wszystkich deputowanych.

Podczas sesji omówiono trzeci, czwarty i piąty punkt porządku obrad.

Rozporządzenia NZL KRLD “W sprawie umocnienia pozycji mocarstwa nuklearnego dla samoobrony”, “W sprawie przyjęcia koreańskiej ustawy dotyczącej Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej”, oraz “W sprawie utworzenia Koreańskiego Państwowego Biura Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej” zostały przyjęte podczas sesji za zgodą wszystkich posłów.

Deputowany Choe Yong Rim, premier Rady Ministrów, wykonał sprawozdanie z szóstego punktu porządku obrad.

Deputowany Choe Kwang Jin, Minister Finansów, wykonał sprawozdanie z siódmego punktu porządku obrad.

Następnie odbyły się dyskusje nad szóstym i siódmym punktem porządku obrad. Pisemne wypowiedzi zostały zaprezentowane na sesji. Zauważono, że praca Gabinetu i realizacja budżetu państwa w ubiegłym roku zostały prawidłowo sprawdzone i zrealizowane, wyraźnie zadania Gabinetu, określone w celu spełnienia wymogów zawartych w ofensywie na rzecz zapoczątkowania epokowej fazy budowania potęgi gospodarczej, w końcowej fazie działań odwetowych przeciwko USA, oraz budżet państwa zostały prawidłowo ukształtowane.

Wyrażono pełne poparcie wobec nich i je zaakceptowano.

Wyrażono wolę pobudzenia całej gospodarki kraju, uczynienia wielkiego postępu na rzecz poprawy standardu życia ludności, dla głośnych okrzyków radości dla Partii Pracy Korei i socjalizmu w tym roku, w którym mija 65 rocznica powstania KRLD, oraz 60 rocznica zwycięstwa w Wojnie o Wyzwolenie Ojczyzny, zgodnie  historycznym orędziem noworocznym Kim Dzong Una i postanowieniami posiedzenia plenarnego Komitetu Centralnego PPK w 2013r.

Rozporządzenie NZL KRLD “W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z prac Gabinetu KRLD, oraz zweryfikowania realizacji budżetu państwa w roku Juche 101 (2012)”, oraz ” rozporządzenie NZL KRLD “W sprawie budżetu państwa na rok Juche 102 (2013)” zostały przyjęte podczas sesji za zgodą wszystkich deputowanych.

Na sesji omówiono sprawy organizacyjne.

Podczas sesji, na wniosek Komitetu Centralnego PPK, deputowany Choe Yong Rim został odwołany ze stanowiska premiera Gabinetu KRLD, a deputowany Pak Pong Ju został wybrany na nowego premiera Gabinetu KRLD.

Choe Yong Rim został wybrany honorowym wiceprezydentem Prezydium NZL KRLD.

Deputowani Kim Jong Gak i Ri Myong Su zostali odwołani ze stanowiska członków Komisji Obrony Narodowej KRLD, z powodu powierzenia im innych zadań. Deputowani Kim Kyok Sik i Choe Pu Il zostali wybrani na członków Komisji Obrony Narodowej KRLD dla obsadzenia wakatów, na wniosek Komitetu Centralnego PPK i Centralnej Komisji Wojskowej PPK.

Deputowany Thae Hyong Chol został odwołany ze stanowiska sekretarza generalnego Prezydium NZL KRLD, a deputowany Hong Son Ok został wybrany na nowego sekretarza generalnego Prezydium NZL KRLD.

Podczas sesji, niektórzy członkowie Gabinetu zostali zwolnieni ze swoich stanowisk i mianowani na inne.

Deputowany Pak Pong Ju, premier Rady Ministrów KRLD, złożył przysięgę NZL.