Biuletyn Ambasady KRL-D

15 sierpnia 2015 r.

Ruchy japońskich reakcjonistów na rzecz rewizji prawa krajowego są przestępstwem

(Pjongjang, 14 sierpnia)

Koreański Komitet Prawniczy opublikował białą księgę, ujawniając przed społecznością międzynarodową niebezpieczeństwo i nielegalność zintensyfikowanych ruchów japońskich reakcjonistów na rzecz rewizji przepisów zabraniających wysyłanie wojska za granicę, zrzucając fałszywą maskę „miłującego pokój państwa”.

Po zbudowaniu potęgi gospodarczej i militarnej pod gorliwym patronatem amerykańskich imperialistów po II wojnie światowej, Japonia dokonała pełnych przygotowań wojskowych dla niezależnego prowadzenia wojen napastniczych i zapewniła sobie solidne prawne fundamenty dla brania udziału w innych wojnach, za fasadą „Pacyfistycznej Konstytucji”, napisano w białej księdze i kontynuowano:

Tym co pozostaje obecnie Japonii do zrobienia jest po prostu skorygowanie i dopełnienie prawa krajowego o możliwość rozpoczynania wojen za granicą na całym świecie pod pretekstem „prawa do zbiorowej samoobrony”, bez ograniczeń ze strony „konstytucji”.

Wyżej wspomniane ruchy japońskich reakcjonistów są bezmyślnym naruszeniem norm prawa międzynarodowego.

Te posunięcia japońskich reakcjonistów są przede wszystkim przestępstwem, rażąco kwestionującym konwencje międzynarodowe, które zatwierdziły status Japonii jako wojennego państwa kryminalnego i pokonanego narodu.

Deklaracja Poczdamska z 26 lipca 1945 r. wyjaśniała takie zagadnienia, jak kwestia powrotu japońskich żołnierzy do domów i prowadzenie pokojowego życia po całkowitym rozbrojeniu Cesarskiej Armii Japonii, kwestia podejmowania przez japoński rząd jedynie demokratycznych środków wewnątrz kraju, kwestia odcięcia Japonii od przemysłu mogącego uzbroić ją do wojny i konieczność natychmiastowego zadeklarowania bezwarunkowej kapitulacji armii japońskiej przez japoński rząd oraz podjęcie szczerych wysiłków na rzecz wykonania tej deklaracji.

Deklaracja Poczdamska nie jest jedynie jednostronną deklaracją Zjednoczonych Mocarstw, ale dokumentem uzgodnionym przez naród zwycięzców i naród pokonany, poprzez serię oficjalnych akceptacji przez japoński rząd „zawiadomień o przyjęciu deklaracji Poczdamskiej” i „dokumentu kapitulacji Japonii”, oraz jest międzynarodowym dokumentem z silną mocą wiążącą, ograniczającym pozycję Japonii jako narodu pokonanego zgodnie z prawem .

Ruchy japońskich reakcjonistów są aktami poważnie zagrażającymi zasadom pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych.

„Deklaracja na temat zasad prawa międzynarodowego o przyjaźni i współpracy pomiędzy państwami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych”, która została przyjęta w Rezolucji nr. 2625 (XXV) przez 25. Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 24 października 1970 roku, określa zasady poszukiwania pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych przez kraje, tak aby nie zagrozić globalnemu pokojowi, bezpieczeństwu i sprawiedliwości, tym samym potwierdzając podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych na temat pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych.

Jednakże, japońscy reakcjoniści uporczywie dążą do realizacji zagranicznych agresji pod swoim dawnym fałszywym szyldem który brzmi „Japonia powstrzymuje się raz na zawsze od grożenia wojną i siłami zbrojnymi oraz od odwoływania się do sił zbrojnych jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych”, co jest określone w artykule dziewiątym obecnej konstytucji.

Japońskie ruchy na rzecz zmiany przepisów krajowych są czynami przestępczymi, naruszającymi „Pacyfistyczną Konstytucję”, która została ustanowiona zgodnie z międzynarodowymi żądaniami.

Nawet będąc związanymi instytucją „Pacyfistycznej Konstytucji”, niezadowoleni z niej japońscy reakcjoniści nie przebierali w środkach aby ją skorygować „czekając aż nadejdzie odpowiedni czas”, oraz uczynić z Japonii „kraj zdolny do posiadania armii i kraj zdolny do toczenia wojen” w ramach konstytucji.

Na konferencji prasowej w dniu 15 maja 2014 roku, japoński szef wykonawczy Abe podkreślił potrzebę nowej interpretacji konstytucji, powołując się na takie preteksty jak pomoc zagranicznym Japończykom w ewakuacji z zagrożonych obszarów, możliwość poradzenia sobie z takimi zagrożeniami jak terroryzm i cyberterroryzm we współpracy ze społecznością międzynarodową pod hasłem „aktywnego pacyfizmu” i „współpracy międzynarodowej” oraz wdrożenia nowych „wytycznych współpracy obronnej Japonia-USA”, jako że zachodzą duże zmiany w otaczającym Japonię środowisku.

Jasny jest cel japońskich reakcjonistów pragnących rewizji konstytucji i uciekających się do metod zmiany interpretacji konstytucji.

W sytuacji, gdy stale przybierają na sile głosy protestujących przeciwko zmienianiu konstytucji, a procedura zmiany wymaga zatwierdzenia przez więcej niż 2/3 członków Sejmu i krajowego referendum, Japonia może mieć duże problemy z osiągnięciem tego celu.

A więc, teraz starają się oni usunąć bariery konstytucji i realizować swoją ambicję zagranicznych agresji za wszelką cenę, stosując łatwiejszą metodę okrężnej drogi.

Japoński szef dokonał wykładni art 9 konstytucji na rzecz agresji i wojny. W rzeczywistości, Pacyfistyczna Konstytucja już nie istnieje

Jednakże, w Japonii „wytyczne współpracy obronnej Japonia-USA” znajdują się nad „Pacyfistyczną Konstytucją”, tworząc nienormalną sytuację, w której wytyczne te stoją nad ustawą zasadniczą i rewidują wszystkie przepisy krajowe.

Jak widać powyżej, rozpaczliwe ruchy na rzecz zmiany przepisów krajowych nie są oni prostą rewizją niektórych zwrotów i wyrażeń, ani rewizją dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa, jak to określa Abe.

Jest to bardzo niebezpieczny, wojowniczy akt dla realizacji militaryzacji i zagranicznej ekspansji za wszelką cenę.

Biuletyn Ambasady KRL-D

15 sierpnia 2015 r.