W ubiegłym roku, w refleksji wobec narodowego pragnienia zjednoczenia i wymogów naszych czasów, wysunęliśmy zorientowaną na Juche linię i politykę zjednoczenia na VII Kongresie Partii Pracy Korei i poczyniliśmy znaczne wysiłki w celu jej realizacji. Jednakże, południowokoreańskie władze pozostawały głuche na nasze patriotyczne apele i ignorowały naszą szczerą propozycję. Zamiast tego, trzymały się swoich schematów sankcji i presji przeciwko KRLD oraz uparcie dążyły do wojny z nią, tym samym doprowadzając stosunki między-koreańskie do najgorszej katastrofy.

W ubiegłym roku, Korea Południowa doświadczyła ogromnych anty-“rządowych” protestów, które rozprzestrzeniły się wzdłuż i wszerz, wstrząsając reakcyjną maszyną rządzącą aż do samych fundamentów. Ten skupiający wszystkich obywateli Korei Południowej opór, który pozostawił niezatarty ślad w historii ich walki, był wybuchem tłumionego żalu i oburzenia wobec konserwatywnego reżimu, który uciekał się do faszystowskiej dyktatury, antyludowej polityki, sykofanckich i zdradzieckich aktów oraz do konfrontacji z własnymi rodakami.

W tym roku będziemy obchodzić 45. rocznicę historycznego Wspólnego Oświadczenia 4 Lipca oraz 10. rocznicę Deklaracji 4 Października. W tym roku powinniśmy utorować szeroką drogę dla niezależnego zjednoczenia, wspólnym wysiłkiem całego narodu.

Należy podjąć pozytywne działania w celu poprawy stosunków między-koreańskich, unikać ostrej konfrontacji militarnej oraz usunąć zagrożenie wojny między północą a południem.

Poprawa stosunków między-koreańskich stanowi punkt wyjścia dla pokoju i zjednoczenia, oraz jest to pilne żądanie całego narodu. Każdy polityk, on czy ona, jeżeli pozostaje biernym widzem wobec obecnego impasu między obiema stronami, nie może twierdzić że w pełni wypełnił swoją odpowiedzialność i rolę wobec narodu, ani cieszyć się poparciem społeczeństwa. Każde nadużycia i oszczerstwa, mające na celu obrażanie drugiej strony i dążenie do konfrontacji, nie mogą być w żaden sposób uzasadnione, oraz należy natychmiastowo zakończyć złośliwą kampanię oszczerstw i inne akty wrogości wobec KRLD, wszystkie zaprojektowane by obalić jej system i wprowadzić wszelkie inne “zmiany”.

Jesteśmy konsekwentni w naszym stanowisku zapewnienia bezpieczeństwa rodakom i spokoju w kraju, bez walki przeciwko własnym rodakom. Południowokoreańskie władze nie powinny pogarszać sytuacji poprzez bezmyślne negowanie naszego korzystania z prawa do samoobrony, ale pozytywnie odpowiedzieć na nasze szczere wysiłki w celu zapobiegnięcia konfliktu zbrojnego między północą a południem i załagodzenia napięcia.

Powinny one również zaprzestać zbrojeń i gier wojennych.

Cały naród powinien połączyć swą wolę i wysiłki, aby zapoczątkować rozkwit ogólnonarodowego ruchu zjednoczeniowego.

Wszyscy Koreańczycy na północy, południu i za granicą powinni osiągnąć solidarność, podjąć zgodne wysiłki i zjednoczyć się na zasadzie podporządkowania wszystkiego celowi zjednoczenia narodowego, wspólnej sprawy dla całego narodu, oraz ożywić ruch zjednoczeniowy w skali całego kraju.

Powinni oni promować aktywne kontakty i wymianę miedzy sobą bez względu na różnice ideologiczne i systemy, regiony i ideały, oraz klasy i warstwy społeczne, oraz zorganizować ogólnokrajowe, wielkie spotkanie na rzecz zjednoczenia, z udziałem wszystkich partii i organizacji politycznych, w tym władz północy i południa, a także rodaków ze wszystkich warstw społecznych w kraju i z zagranicy. Podamy rękę każdemu, dla kogo priorytetem są podstawowe interesy narodu i pragnie poprawy stosunków między-koreańskich.

Koniecznym jest udaremnienie działalności sił anty-zjednoczeniowych w kraju i za granicą, która jest sprzeczna z dążeniem do zjednoczenia narodu.

Musimy położyć kres ruchom na rzecz agresji i interwencji ze strony sił zagranicznych, w tym Stanów Zjednoczonych, które okupują Koreę Południową i dążą do realizacji strategii osiągnięcia hegemonii w regionie Azji i Pacyfiku, oraz prowadzić dynamiczną ogólnokrajową walkę na rzecz udaremnienia ruchów zdradzieckich i sykofanckich sił anty-zjednoczeniowych, takich jak Park Geun Hye, która, nie widząc wyraźnie kto jest prawdziwym arcywrogiem narodu, szuka sposobów konfrontacji z rodakami.

Doskonale zdające sobie sprawę z woli narodu koreańskiego zjednoczenia kraju, Stany Zjednoczone nie mogą więcej trzymać się schematu tworzenia narodowej alienacji przez prowokowanie sił anty-zjednoczeniowych w Korei Południowej do konfrontacji z rodakami i do wojny. Muszą podjąć odważną decyzję odrzucenia swojej anachronicznej wrogiej polityki wobec KRLD. Wspólnota międzynarodowa, która ceni niepodległość i sprawiedliwość, powinna sprzeciwiać się posunięciom Stanów Zjednoczonych i sił ich wasali, mającym na celu burzenie pokoju na Półwyspie Koreańskim i powstrzymywanie jego zjednoczenia, a kraje sąsiadujące powinny działać zgodnie z aspiracjami i wysiłkami naszego narodu na rzecz zjednoczenia.

Wszyscy rodacy na północy, na południu i za granicą powinni zrobić coś, aby ten rok był znaczącym rokiem nowego etapu niezależnego zjednoczenia, poprzez zintensyfikowanie ogólnonarodowego wielkiego marszu ku zjednoczeniu, za pomocą wspólnego wysiłku narodu.

W ubiegłym roku ruchy imperialistycznych reakcyjnych sił na rzecz politycznych i wojskowych nacisków oraz sankcji wobec naszego kraju osiągnęły skrajność. Jednakże nie udało im się złamać wiary naszych żołnierzy i obywateli w zwycięstwo, oraz nie mogli powstrzymać energicznego postępu Juche Korei.

Będziemy nadal rozwijać nasze zdolności samoobronne, których rdzeniem są siły nuklearne, oraz zdolność do ataku prewencyjnego tak długo, jak Stany Zjednoczone i ich wasale będą utrzymywać nuklearne zagrożenie i szantaż, oraz tak długo, aż zaprzestaną gier wojennych u naszych granic, które nazywają dorocznymi wydarzeniami. Będziemy bronić pokoju i bezpieczeństwa naszego państwa za wszelką cenę i poprzez nasze własne wysiłki, oraz wnosić pozytywny wkład w ochronę globalnego pokoju i stabilności.

Nasza Partia i rząd naszej Republiki pozostaną zaangażowane w ideały naszej polityki zagranicznej, czyli niezależności, pokoju i przyjaźni, pogłębiając i rozwijając dobrosąsiedzkie stosunki, przyjaźń i współpracę z krajami ceniącymi niepodległość, oraz podejmować zgodne wysiłki z nimi dla zapewnienia prawdziwej międzynarodowej sprawiedliwości.