Państwowa nadzwyczajna centrala zapobiegania epidemii ogłosiła w czwartek (30.06.2022) rezultaty swojego dochodzenia w zakresie drogi przeniknięcia do KRLD wirusa COVID-19, który od końca kwietnia zaczął szybko rozprzestrzeniać się na terenie kraju.

Zgodnie z wytycznymi Partii i państwa – dotyczącymi dokładnego ustalenia drogi przedostania się wirusa do KRLD, co jest konieczne dla szybkiego opanowania sytuacji w jakiej znalazł się kraj i udoskonalenia narodowych zdolności antyepidemicznych i antykryzysowych – centrala zapobiegania epidemii utworzyła komisję śledczą , złożoną z odpowiednich wyspecjalizowanych organów. Następnie przeprowadzono dokładne badanie pod kątem epidemiologicznym, naukowym i śledczo-operacyjnym.

Dochodzenie wykazało, że kilka osób, które przybyły do stolicy w połowie kwietnia z terenu Ipho-ri w powiecie Kumgang, prowincji Kangwon, cierpiało na gorączkę, a również że pośród osób mających z nimi kontakt wystąpił gwałtowny wzrost przypadków gorączki.

Potwierdzono także, że do połowy kwietnia przypadki gorączki zgłoszone na całym obszarze kraju z wyjątkiem Ipho-ri, spowodowane były innymi chorobami i nie zaobserwowano masowego występowania gorączki.

W konsekwencji wyciągnięto naukowy wniosek, że Ipho-ri jest pierwszym obszarem w kraju, na którym pojawiło się ognisko wirusa.

Komisja śledcza – w której skład weszły kompetentne osoby i eksperci z Wydziału Bioinżynierii, Instytutu Biotechnologii i Instytutu Wirusów Państwowej Akademii Nauk, Akademii Nauk Medycznych, Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwa, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i innych odpowiednich jednostek – zbadała i przeanalizowała w zróżnicowany, anatomiczny i kompleksowy sposób czynniki, które potencjalnie mogłyby łączyć się z drogą wtargnięcia wirusa na teren Ipho-ri. Zgodnie z wynikami śledztwa, na początku kwietnia, 18-letni żołnierz o nazwisku Kim i 5-letni przedszkolak o nazwisku Wi mieli kontakt z przedmiotami obcego pochodzenia na wzgórzu wokół koszar i osiedli mieszkalnych w Ipho-ri. Następnie wykazywali oni objawy kliniczne, które można uznać za wczesne symptomy infekcji wiążącej się z obecną epidemią, zaś przeprowadzone u nich testy na nowego koronawirusa dały wynik pozytywny.

Na podstawie objawów klinicznych, które wystąpiły u cierpiących na gorączkę pacjentów, jak również ustalonych powiązań epidemiologicznych i testów na przeciwciała, komisja śledcza naukowo i finalnie potwierdziła, że COVID-19 po raz pierwszy wystąpił w kraju na obszarze Ipho-ri, jak również jakie były tego przyczyny.

Szczegółowo przeanalizowano również proces jednoczesnego rozprzestrzenienia się w różnych częściach kraju wirusa, który przeniknął najpierw na teren Ipho-ri.

Po całościowym przeanalizowaniu dochodzenia, niestały państwowy komitet nadzwyczajny ds. badań antyepidemicznych ocenił, że komisja śledcza dokładnie, z wykorzystaniem naukowych metod, potwierdziła źródło przeniknięcia do kraju nowego koronawirusa, podwariantu Omikron BA.2. Następnie przekazał jego rezultaty Komitetowi Centralnemu Partii Pracy Korei oraz Gabinetowi.

W rezultacie poczynionych ustaleń, państwowa nadzwyczajna centrala zapobiegania epidemii dopilnowała, aby wydano nadzwyczajne instrukcje. Znalazły się w nich m.in. zapisy podkreślające potrzebę ostrożnego obchodzenia się z przedmiotami obcego pochodzenia przynoszonymi przez wiatr lub z pomocą innych zjawisk klimatycznych oraz balonami na obszarze wzdłuż linii demarkacyjnej i granic oraz wzmocnienia ogólnonarodowego systemu nadzoru i zgłoszeń, w którym każdy po zaobserwowaniu obcych przedmiotów powinien niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić, po czym nadzwyczajne zespoły antyepidemiczne powinny bezwzględnie usunąć mogące stanowić zagrożenie obiekty.