Poniżej przedstawiamy kilka istotnych cytatów z dzieła Przywódcy Kim Jong Ila pt. “O Podstawowych Kwestiach Budowy Partii Rewolucyjnej”.

“Jednocześnie, na nieodpowiednim poziomie prowadzona była praca wychowawcza związana z uzbrojeniem mas ludowych w idee socjalistyczne i zostawiono otwarte drzwi dla ideowo-kulturowej ekspansji imperialistów. I, naturalnie, przytępiona była polityczna świadomość wielu ludzi, którzy byli oszukani antysocjalistycznymi intrygami imperialistów i reakcjonistów. Zdrajcy socjalizmu i reakcjoniści wykorzystywali pod szyldem “demokracji” i “głasnosti” niedostatki rządzącej partii socjalistycznej w celu skierowania opinii społecznej na błędne tory. Ale jeśli masy ludowe gruntownie byłyby uzbrojone w idee socjalistyczne, to sprawy nie doszłyby do tego, że wiele z nich, oszukanych zdradzieckimi intrygami kontrrewolucjonistów, występowały przeciw partii i rządowi. Proces przeistaczania rządzących partii państw socjalistycznych, co doprowadziło do odrzucenia socjalizmu, rozpoczął się od chwili, kiedy zaczęły one rezygnować z rewolucyjnych zasad budownictwa partii klasy robotniczej.”

“Powinniśmy sprzeciwiać się najmniejszym przejawom dogmatyzmu i służalczości, zawsze rozwiązywać wszystkie problemy z punktu widzenia własnych przekonań, zgodnie z wymaganiami naszego narodu i rzeczywistymi warunkami naszego kraju”

“Kierowanie dziełem socjalizmu może stać się bez zarzutu tylko wtedy, kiedy jego centrum wysunie wybitnych przywódców. Dla narodu nie ma większego szczęścia, niż żyć i walczyć pod przywództwem takiego wodza, który swoim światłym umysłem, wybitnymi umiejętnościami przywództwa, wdzięcznymi, moralnymi cechami i nieśmiertelnymi zasługami, zyskał absolutne zaufanie mas ludowych. Zrozumiałym jest, że nie oznacza to, że nie może dokonać dzieła socjalizmu ten naród, któremu nie udało się mieć wielkiego przywódcy – wodza. Najbardziej cenną cechą przywódcy, kierującego dziełem socjalizmu, jest oddanie sprawie socjalizmu i narodowi. I swój zasób umysłu, i umiejętność przywództwa, i moralność przywódca czerpie w gąszczu mas ludowych. Naród jest nauczycielem, w oderwaniu od niego nie może być wybitnego przywódcy. On zawsze znajduje swoje miejsce wśród mas ludowych, wsłuchuje się w ich głosy i rozwiązuje wszelkie problemy opierając się na ich sile – to właśnie oznacza zapewnienie prawidłowego przywództwa. I właśnie z takimi cechami przywódca staje się prawdziwym przywódcą narodowym. Nie liczyć się z wolą narodu, nie wierzyć w jego siły – taka jest natura zdrajców. Zajmując tron władzy, tacy zdrajcy doprowadzają narody do nieprzeliczonych klęsk. Największe nieszczęście dla narodu – znaleźć sie pod władzą przypadkowego “przywódcy”.

“Towarzysz Kim Il Sung, kierując się linią na budownictwo partii masowej, stworzył naszą partię rewolucyjną, broniącą interesów mas ludowych i jednoczącą w swoich szeregach przodujących przedstawicieli robotników, chłopów i inteligencji pracującej, i tym samym pokazał jaskrawy przykład budownictwa partii masowej. Zaproponował, aby na godle partii przedstawić sierp i młot symbolizujące klasę robotniczą i chłopów oraz pędzel – symbol inteligencji pracującej, w zgodzie z cechami naszej partii jako masowej, kierował partią tak, żeby ona, kształtując całość z masami, wiernie służyła wszystkim masom ludowym dla zabezpieczenia im samodzielnego i twórczego życia.”

“Podstawowymi metodami wychowania mas są tłumaczenie i przekonywanie. Ideologii człowieka nie da się zmieniać na drodze zarządzania administracyjnego lub przymusu. Ideologia powinna stać się przekonująca tylko poprzez tłumaczenie i przekonywanie. Pracownicy na kierowniczych stanowiskach powinni zawsze z uporem i cierpliwie prowadzić wśród mas pracę związaną z tłumaczeniem i przekonywaniem. Przekonywanie za pomocą pozytywnych przykładów jest skuteczną metodą wychowania człowieka. Pozytywne przykłady zawierają w sobie postęp i piękno, co odpowiada oczekiwaniom człowieka w samodzielności. Dlatego te przykłady posiadają wielką siłę oddziaływania. Samo pokazanie pozytywnego służy krytyce negatywnego, pokazuje ludziom drogę pokonania negatywnego. Doświadczenie naszej partii ukazuje; przy lepszej organizacji pracy związanej z tłumaczeniem, przekonywaniem i wychowaniem na bazie pozytywnych przykładów nie ma takiego człowieka, którego nie można byłoby wychować i zmienić.”

“Deklaracja z Pyongyangu potwierdziła, że socjalizm – ideał ludzkości, stanowi społeczeństwo, przedstawiające przyszłość ludzkości, autentycznie narodowe społeczeństwo. Idee socjalizmu są klasowymi ideałami klasy robotniczej, ale nie reprezentują one interesów tylko jednej klasy, stanowią powszechne idee ludzkości, odzwierciedlające społeczną naturę człowieka. Wyrażają sobą nie tylko idee wyzwolenia klasowego, ale i idee wyzwolenia narodowego, wyzwolenia ludzkości, ucieleśniające w sobie dążenia wszystkich narodów, całej ludzkości do samodzielności. W socjalizmie masy ludowe są gospodarzami wszystkiego i wszystko im służy. I tylko podążając drogą socjalizmu, wszystkie narody mogą rozkoszować się wolnością, równoprawnym i godnym życiem, odpowiednim do właściwej naturze człowieka samodzielności, wszystkie kraje i narody, uwolniwszy się od wszystkich form panowania i niewoli, mogą osiągnąć swój samodzielny rozwój, zabezpieczyć trwały pokój i bezpieczeństwo na Ziemi, gwarantujące życie i rozwój ludzkości”

 

“Wzrost silnych monopoli z całą nagością obnaża reakcyjność i antynarodowy charakter współczesnego imperializmu, z każdym dniem narasta niezadowolenie mas pracujących w zgniłym i chorym społeczeństwie kapitalistycznym. Wśród postępowych narodów świata coraz bardziej wzmacnia się dążęnie stworzenia nowego, niezależnego świata pod ideałami samodzielności, pokoju i przyjaźni.”

 

“Obecnie imperialiści i reakcjoniści nakierowują ostrze swoich ataków przeciw tym krajom socjalistycznym, które twardo bronią zasad rewolucyjnych. W takiej sytuacji bardzo ważnym jest, aby wszystkie partie rewolucyjne i narody, jednocząc się ze sobą, wzmacniały wsparcie międzynarodowe i solidarność z krajami socjalistycznymi. Zniweczyć wszystkie przestępcze akcje imperialistów i reakcjonistów, próbujących izolować, zablokować te kraje i dokonać przeciw nim agresji – oto wspólne, aktualne zadanie partii rewolucyjnych i narodów w walce w ochronie i obronie socjalizmu. Aby przeszkodzić w odrodzeniu socjalizmu, w tych krajach, w których upadł, imperialiści i reakcjoniści uciekają się do wszelkich intryg. Knowania te nakierowane są na to, aby na wieki założyć na szyje narodów tych krajów jarzmo panowania i niewoli. Z powodu przestępczych aktów imperialistów i reakcjonistów w tych krajach, gdzie został odbudowany kapitalizm, powstaje katastrofalna sytuacja. Kryzys, przeżywany przez te kraje, nie jest kryzysem socjalizmu, a kryzysem odrestaurowanego kapitalizmu, oznacza niepowodzenie burżuazyjnej odnowy. W krajach tych, z każdym dniem wzrasta polityczny, ekonomiczny, ideowo-moralny chaos i kryzys. Nie ma z niego innego wyjścia, jak odrodzenie socjalizmu. Imperialiści uciekają się do nikczemnych prób zagrodzenia drogi do socjalizmu narodom krajów, które w przeszłości ulegały uciskowi narodowemu eksploatacji i obecnie weszły na drogę budownictwa nowego społeczeństwa. Manipulacje te nakierowane są na to, żeby przeszkodzić marszowi narodów po drodze samodzielności. Trzeba walczyć przeciw knowaniom imperialistów, próbujących zdeptać prawo narodów do samodzielności w krajach, wstępujących na drogę budownictwa nowego społeczeństwa, i zwiększających swoją neokolonialną eksploatacją i grabież. Jest to jedno z ważniejszych działań wspólnej walki o socjalizm.”

 

“Jeżeli wszystkie siły antyimperialistyczne, dążące do samodzielności, włączając kraje socjalistyczne, międzynarodowy ruch komunistyczny i robotniczy, ruch narodowowyzwoleńczy, ruch niezaangażowany i ogólnoświatowy ruch zwolenników pokoju zjednoczą się w swojej walce, to potrafią skończyć z panowaniem i ingerencją imperializmu, stworzyć nowy, niezależny świat”

Kim Jong Il “O Podstawowych Kwestiach Budowy Partii Rewolucyjnej”, Warszawa 2006