Biuletyn Ambasady KRLD

11 sierpnia 2017 r.

Patriotyczne stanowisko na rzecz pokoju i zjednoczenia

Minęły 72 lata odkąd, 15 sierpnia roku 1945, Naród Koreański został wyzwolony spod okrutnej okupacji wojskowej japońskich imperialistów i w tym samym czasie podzielony na północ i południe przez imperialistów amerykańskich.

Koreańczycy, gdy tylko poczuli krótkotrwałą radość z wyzwolenia, już musieli zacząć cierpieć ból podziału narodowego – dlatego rozumieją oni, że powinni otworzyć szeroką drogę do narodowego zjednoczenia wspólnymi siłami całego narodu.

Konsekwentną postawą Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest opowiadanie się za chronieniem bezpieczeństwa rodaków i pokoju w kraju bez walki między swoimi.

Wychodząc ze stanowiska miłości do kraju i narodu, aby wspólnymi wysiłkami całego narodu poprawić międzykoreańskie relacje i otworzyć szeroką drogę do niezależnego zjednoczenia, KRLD, ilekroć jest ku temu okazja, wzywa południowokoreańskie władze, aby nie dopuszczały się zdrady podporządkowując się linii obcych sił, ale z szacunkiem odnosiły się do swoich rodaków na północy, jako do partnerów w zjednoczeniu narodowym.

KRLD również zawsze dokłada wszelkich możliwych starań na rzecz jednej Korei.

Na drodze ku temu, przyjęte zostało Wspólne Oświadczenie 4 Lipca, dając wszystkim Koreańczykom nadzieję i optymizm co do zjednoczenia narodowego. Południowokoreańskie władze złożyły wtedy pozytywną obietnicę, że odrzucą obcą ingerencję w wewnętrzne sprawy narodu i nie będą marionetkami USA ani Japonii, Przyrzekły uznawać trzy zasady zjednoczenia narodowego za podstawę dla zjednoczenia. Jeśli dotrzymałyby obietnicy, relacje międzykoreańskie posunęłyby się daleko na drodze zgody, jedności, pokoju i dobrobytu, a na ziemi tej zapoczątkowana zostałaby nowa era niezależności narodowej, aby rozwiązać problem zjednoczenia własnymi siłami narodu.

Jednak południowokoreańskie władze, zredukowane do służalczych agentów i niewolników USA i Japonii, porzuciły zasady niezależności narodowej i ochoczo podporządkowały się obcy siłom w ich agresywnej wrogiej polityce wobec KRLD.

W szczególności, Park Geun Hye, wobec której Koreańczycy z południa zastosowali impeachment w marcu tego roku, podczas swojej kadencji, zamieniła relacje międzykoreańskie w amerykańską zabawkę do kontroli KRLD, wbrew woli rodaków pragnących niezależnego zjednoczenia i prowadziła czołobitną politykę w stosunku do wielkich mocarstw zdradzając Naród Koreański.

Propagując wrogą wobec KRLD politykę zakamuflowaną jako „proces budowania zaufania” i „deklaracje drezdeńską”p zachowywała się poddańczo wobec obcych sił, podróżując po Stanach Zjednoczonych i innych krajach, aby błagać o dławienie własnych rodaków na północy.

Ta smutna rzeczywistość dała Narodowi Koreańskiemu historyczną lekcję, że tak długo jak istnieją zdrajcy wzniecający antagonizmy i konfrontację stając przeciwko swoim rodakom jako „wrogowi”, niemożliwe jest osiągnięcie narodowej zgody i jedności.

Narodowa jedność oznacza dokładnie zjednoczenie kraju, a osiągnięcie tego zjednoczenia możliwe będzie tylko wtedy, gdy cały naród będzie jak jedność.

Dla tego celu, w lutym tego roku, odbyło się spotkanie przewodniczących północnej, południowej i zagranicznej strony Ogólnokoreańskiego Komitetu na rzecz Wdrażania Wspólnej Deklaracji 15 Czerwca. Podczas spotkania przedyskutowano praktyczne kwestie związane z poprawianiem północno-południowych relacji i otwarciem nowego etapu niezależnego zjednoczenia wspólnymi siłami wszystkich Koreańczyków, w tym roku, gdy przypadała 45. rocznica historycznego Wspólnego Oświadczenia 4 Lipca i 10. rocznica Deklaracji 4 Października.

W maju tego roku, inauguracyjna ceremonia komitetu przygotowawczego organizacji pracowniczych północy i południa ogólnonarodowej konferencji na rzecz pokoju i zjednoczenia Korei oraz rozwoju międzykoreańskich relacji odbyła się odpowiednio na północy i na południu.

Podczas ceremonii przyjęto inauguracyjną deklarację, która zapowiedziała, że konferencja ta będzie ważną okazją dla implementacji północno-południowych umów, aby poprawić wzajemne relacje i zapoczątkować nowy rozkwit pokoju i niezależnego zjednoczenia kraju.

Podkreśliła również potrzebę, aby wszystkie tegoroczne działania prowadzone między pracowniczymi organizacjami północy i południa w zakresie wymiany i solidarnościowe zostały ukierunkowane na mającą się odbyć konferencje.

Utworzenie przygotowawczego komitetu organizacji pracowniczych nadało rozpędu działaniom Koreańczykom ze wszystkich ścieżek życia w kraju i za granicą dla przeprowadzenia wielkiego ogólnonarodowego spotkania na rzecz zjednoczenia w tym znaczącym roku.

Żadne ciężkie próby i wyzwania nie są w stanie zatrzymać marszu Koreańczyków, którzy idą ku narodowemu zjednoczeniu, pełni przekonania i trzymając się patriotycznego stanowiska na rzecz pokoju i zjednoczenia.