Biuletyn Ambasady KRLD

Sport ma ogromne znaczenie dla rozwoju fizycznej i duchowej siły człowieka, jak również dla promowania zrozumienia, przyjaźni i współpracy między ludźmi. Dlatego, wszystkie kraje, narody i wszyscy ludzie na Ziemi uważają sport za rzecz szlachetną i świętą, oraz okazują stałe zainteresowanie nim i wkładają wszelkie wysiłki w jego rozwój.

Polityką rządu KRLD i pragnieniem naszego narodu jest budowa sportowej potęgi i cywilizowanej potęgi poprzez polepszanie sprawności fizycznej ludzi i rozwój sportu w kraju.

Jednakże, ku naszemu ubolewaniu, w rażący sposób i na globalną skalę dokonywane są wrogie akty, mające na celu zahamowanie tej polityki rządu KRLD oraz dążeń narodu do rozwoju sportu.

Od 2006 roku Stany Zjednoczone i inne wrogie siły stworzyły w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w związku z kwestią nuklearną, sześć bezprawnych „rezolucji o sankcjach” skierowanych przeciwko KRLD. W marcu 2016 przepchnęli „rezolucję” 2270, obejmując sankcjami dobra luksusowe, a nawet rekreacyjny sprzęt sportowy.

Niektóre kraje, pod pretekstem realizowania „rezolucji o sankcjach”, upubliczniły decyzje i związane z nimi regulacje określające towary objęte embargiem do KRLD, zakaz eksportu do niej nałożyły na taki sprzęt jak narty, jachty, buty wspinaczkowe, motory śnieżne, ratraki, etc. a nawet stoły bilardowe i inne materiały rekreacyjne.

Dodatkowo, USA i inne wrogie siły tworzą przeszkody, blokując transfery bankowe, aby uniemożliwić przekazywanie wsparcia z funduszy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i federacji sportowych, które dostarczane jest krajom członkowskim na rozwój ruchu olimpijskiego i sportu.

W tych działaniach leży dalszy, podły schemat polityczny mający na celu sparaliżowanie wymiany sportowej między KRLD i innymi krajami, stopniowe ograniczanie jej uczestnictwa w międzynarodowych zawodach w tym w igrzyskach olimpijskich, wypchnięcie jej z nowoczesnego cywilizowanego świata, a następnie dążenie do zmiany reżimu.

Stanowczo to potępiamy jako nikczemny, bezprawny i niemoralny akt, całkowicie sprzeczny z olimpijskimi ideałami budowania lepszego i pokojowego świata poprzez sport, który promuje fizyczny i duchowy rozwój ludzi, jak i z Kartą ONZ, która przyznaje niezależnym państwom prawo do suwerenności, równości i rozwoju.

Kilka krajów europejskich i ich firmy produkujące sprzęt sportowy ślepo włączyło się w niegodziwe próby upolityczniania sportu i zaprzestały sprzedawać nam produkty takie jak narty, jachty, broń sportowa i amunicja do niej czy łuki sportowe, tylko po to, by zaszkodzić swojej reputacji.

Rzecz w tym, że broni sportowej nie da się w żaden sposób przerobić na pocisk rakietowy, ani odpalić go z niej.

Przez tę nienormalną sytuację dziejącą się na naszych oczach, świat powinien dostrzec w całości, że te sankcje nie są niczym innym, ale okrutnym i niecywilizowanym działaniem przeciwko ludzkości i cywilizacji oraz działaniem niszczącym nowoczesną cywilizację, jak również cofającym świat do mroków średniowiecza.