We wtorek (12.01.2020), po udanym zakończeniu dyskusji nad wszystkimi punktami porządku obrad, zamknięty został 8. Kongres Partii Pracy Korei (PPK).

Ósmy dzień obrad odbył się przy pełnym ukazaniu przez delegatów rewolucyjnej woli pozostania bezgranicznie wiernymi idei i przywództwu Komitetu Centralnego Partii, poświęcenia się implementacji decyzji podjętych podczas kongresu i bezwarunkowej służby ludziom.

Gdy na miejsce przybył Kim Jong Un, sekretarz generalny Partii Pracy Korei – który, dzięki swojej nadzwyczajnej mądrości w zakresie ideologii i teorii oraz wytrawnemu przywództwu, postawił drogowskaz dla nowych wielkich zwycięstw Partii i rewolucji oraz uświetnił kongres Partii, czyniąc go rewolucyjnym kongresem postępu i innowacji – wszyscy delegaci wznieśli wiwaty na jego cześć.

Kim Jong Un wygłosił ważne przemówienie podsumowujące 8. Kongres.

Powiedział, że podczas ósmego w historii Partii kongresu poddano szczerej dyskusji nowy plan walki o otwarcie okresu świeżego zrywu, okresu wielkich zmian w rewolucji i budownictwie, a również ważne kwestie związane z rozwojem Partii.

Zaznaczył, że powierzenie mu po raz kolejny przez wszystkich delegatów i innych członków Partii obowiązków najwyższego przywódcy dostojnej PPK odbiera jako najwyższy zaszczyt, a jednocześnie przepełniony jest poczuciem wdzięczności i wielkiej odpowiedzialności. Uroczyście przysiągł, że, w pełni świadomy świętej misji reprezentowania wielkiej Partii Kimilsungizmu-Kimjongilizmu i bycia odpowiedzialnym za nią, zrobi wszystko w celu implementacji programu wysuniętego podczas kongresu i poświęci się służbie ludziom jak przystało na ich prawdziwego sługę, wierząc we wspaniały naród jak w Niebo.

Wyjaśnił główną ideę i przewodniego ducha kongresu. Szczególnie podkreślił potrzebę, aby cała Partia jeszcze raz głęboko pochyliła się nad zrozumieniem trzech idei – wierzenia w lud jak w Niebo, jednomyślnej jedności i samodzielności – i stała na ich straży.

Powiedział, że, aby osiągnąć nowe zwycięstwo i dokonać znakomitego postępu w realizacji dzieła socjalizmu, trzeba być gotowym na jeszcze trudniejszą batalię o dokonanie frontalnego przełomu. Gorąco wezwał wszystkich do podjęcia jeszcze dynamiczniejszej walki o pomyślne wykonanie programu wysuniętego przez 8. Kongres Partii, dla rozwoju PPK oraz zwycięskiego postępu rewolucyjnej sprawy Juche i wspaniałego narodu.

Gdy tylko skończył on swoje przemówienie, wszyscy obecni wznieśli entuzjastyczne wiwaty i oklaski, wyrażając swoje absolutne poparcie dla jego słów.

Rozpoczęto procedurę przyjmowania rezolucji w sprawie pierwszego punktu porządku obrad – „Przegląd prac Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei”.

Rozpatrzono kreatywne i konstruktywne opinie zebrane przez komitet ds. sporządzenia projektu rezolucji podczas międzysektorowych spotkań konsultacyjnych, zadecydowano o odzwierciedleniu ich w rezolucji 8. Kongresu Partii.

Delegaci zgodnie przyznali, że rezolucja przedstawia naukowe, realistyczne i dynamiczne cele, adekwatne do wymogów rozwijającej się rewolucji.

Uroczyście i z jednogłośnym poparciem przyjęto rezolucję w sprawie pierwszego punktu porządku obrad, zatytułowaną „O gruntownej realizacji zadań wysuniętych w raporcie o pracy 7. Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei”.

Sekretarz Generalny PPK Kim Jong Un wygłosił przemówienie zamykające kongres.

Wysoko docenił fakt, że podczas 8. Kongresu po raz kolejny wyraźnie dała się poznać jedność i rewolucyjny entuzjazm właściwe PPK i narodowi koreańskiemu, ściśle zjednoczonym jedną ideą i celem i dokonującym stałego postępu i skoków naprzód, ku celowi nowej walki, pomimo rozlicznych wyzwań i prób. Gorąco podziękował wszystkim członkom Partii oraz reszcie narodu, a także żołnierzom Koreańskiej Armii Ludowej za ich wysiłki, wykazanie się wielkim poświęceniem i rewolucyjnym duchem w celu zapewnienia pomyślnej organizacji kongresu.

Powiedział, że decyzje podjęte podczas kongresu są strategią i taktyką Partii, aby doprowadzić do nowych zwycięstw w budowaniu socjalizmu w koreańskim stylu, przysięgą złożoną przed rewolucją i ludźmi, jak również najwyższym rozkazem wydanym przez wspaniały naród Komitetowi Centralnemu Partii. Dodał, że członkowie Partii i delegaci powinni spoglądać na nie z tego szlachetnego punktu widzenia i traktować je z powagą i honorem.

Wyraził wiarę, że dzięki wysokiej zdolności bojowej, sile jedności oraz nadzwyczajnemu patriotycznemu entuzjazmowi i nieugiętym wysiłkom wszystkich organizacji i członków Partii, a również reszty narodu i żołnierzy Armii Ludowej, strategia i polityka wysunięte podczas kongresu będą pomyślnie realizowane i dokonany zostanie znaczący postęp w budowaniu socjalizmu w koreańskim stylu. Ogłosił zakończenie 8. Kongresu PPK.

Uroczyście odegrano „Międzynarodówkę”.

Na zakończenie kongresu, wszyscy zebrani wznieśli entuzjastyczne wiwaty na cześć Sekretarza Generalnego PPK Kim Jong Una, wyrażając swoją lojalność i żelazną wolę.

Kim Jong Un serdecznie odpowiedział na pozdrowienia delegatów, którzy dołączyli do niego we wzięciu na siebie wielkiej odpowiedzialności stojącej przed Partią i z poświęceniem pracowali dla pomyślnego przeprowadzenia kongresu, zawsze będąc świadomymi oczekiwań obserwujących to wydarzenie milionów członków Partii i dziesiątek milionów innych ludzi.

8. Kongres PPK, który odbył się w kluczowym i ważnym dla rozwoju rewolucji czasie, wskazał drogę dla Partii i narodu na obecnym etapie oraz kierunek strategicznej i taktycznej polityki, a także zabezpieczył potężną siłę trakcyjną dla realizacji założonych celów. W ten sposób w pełni zademonstrował rewolucyjne cechy i ducha walki PPK, która stanowi silną integralną całość i tworzy oraz wprowadza innowacje.

8. Kongres PPK zapisze się w historii Partii i kraju jako wydarzenie polityczne, które dokonało wielkiego przełomu na drodze umacniania wielkiej Partii Kimilsungizmu-Kimjongilizmu i ogólnego rozwoju sprawy socjalizmu w koreańskim stylu. A również jako kongres walki i postępu, który energicznie napędza historyczny marsz dla zapoczątkowania okresu nowego zrywu, okresu wielkich zmian w rewolucji.

Źródło: KCNA