Wielkie wydarzenie polityczne, które zapisze się w historii rozwoju PPK i świętej rewolucji Juche

Szósty dzień obrad 8. Kongresu PPK

Wiadomości na temat 8. Kongresu Partii Pracy Korei jasno wskazującego kierunek zwycięskiego postępu socjalizmu w koreańskim stylu, napełniają umysły milionów członków Partii i innych ludzi w całym kraju wielką dumą z wspaniałego przywództwa i mądrości Partii, jak również nową śmiałością i odwagą.

Pośród wysokiego stopnia politycznej świadomości i ogromnego entuzjazmu delegatów, 10 stycznia odbył się szósty dzień obrad 8. Kongresu PPK.

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un, symbol wszystkich zwycięstw i chwały narodu, wybitny przywódca rewolucji Juche, wraz z członkami prezydium przybył na miejsce kongresu.

Przedyskutowano czwarty punkt porządku obrad „wybory centralnego organu kierowniczego PPK”.

Zgodnie ze statutem PPK, 7. centralny organ kierowniczy Partii zakończył swoją kadencję, w związku z tym wybrany został 8. centralny organ kierowniczy Partii.

Gdy rozpoczęto dyskusję nad tą ważną kwestią – wyborem centralnego organu kierowniczego Partii, który weźmie na siebie odpowiedzialność za organizowanie i kierowanie budownictwem partyjnym i całością rewolucyjnych spraw na nowym etapie walki – na miejscu zapanowała uroczysta i podniosła atmosfera.

Odczytane zostały odpowiednie artykuły „Regulaminu wyborów do centralnego organu kierowniczego PPK” i rozpoczęła się procedura wyboru członków i zastępców członków Komitetu Centralnego Partii.

Nominacja i wybór miały miejsce po tym, jak zadecydowano o racjonalnych metodach rekomendacji kandydatów na członków i zastępców członków.

Delegat Jo Yong Won, z upoważnienia prezydium kongresu, przeczytał listę kandydatów na członków 8. Komitetu Centralnego Partii.

Gdy zasugerował jako kandydata Najwyższego Przywódcę, rozległy się głośne wiwaty i oklaski wszystkich delegatów.

Wszystkie zasugerowane osoby zostały zarekomendowane jako kandydaci na członków Komitetu Centralnego PPK za aprobatą wszystkich delegatów.

Delegaci jednomyślnie przyznali, że zarekomendowani kandydaci są towarzyszami, którzy stanowczo uzbroili się w rewolucyjne idee Partii, pozostali silni w swoim przekonaniu, aby poświęcić się ostatecznemu zwycięstwu rewolucyjnej sprawy Juche i z oddaniem walczyli dla kraju i narodu.

Przeprowadzono wybory.

Gdy padła propozycja wyboru Najwyższego Przywódcy jako członka Komitetu Centralnego Partii, w odzwierciedleniu jednogłośnej woli wszystkich członków Partii i delegatów uczestniczących w kongresie, wszyscy zebrani wznieśli donośne wiwaty i oklaski na znak ich pełnego poparcia.

Podnosząc swoje legitymacje delegackie, zatwierdzili wybór 138 kandydatów zarekomendowanych na członków Komitetu Centralnego Partii i ich jednogłośny wybór przyjęli entuzjastycznymi oklaskami.

Przeprowadzono wybory zastępców członków Komitetu Centralnego Partii.

Delegaci zatwierdzili liczbę zastępców członków i sprawdzili kwalifikacje zarekomendowanych 111 kandydatów.

Za jednogłośną aprobatą delegatów, wszyscy zarekomendowani kandydaci zostali wybrani na zastępców członków Komitetu Centralnego Partii.

Następnie przedyskutowano kwestię najwyższej wagi i odpowiedzialności, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju PPK i dopełnienia rewolucyjnego dzieła Juche.

Wszyscy delegaci byli bardzo podekscytowani rozpoczynając dyskusję nad najważniejszą sprawą – wyborem sekretarza generalnego PPK, naczelnika reprezentującego i prowadzącego wielką Partię.

Delegat Ri Il Hwan wysunął sugestię dotyczącą tej kwestii.

Odniósł się do ogromnej politycznej wagi właściwego wyboru najwyższego przywódcy Partii, który zajmuje pozycję wodza, naczelnego umysłu rewolucji oraz centrum kierownictwa i jedności, a również odgrywa decydującą rolę w zakresie realizacji rewolucyjnej sprawy mas ludowych i sprawy socjalizmu.

Powiedział, że słuszność zasady mówiącej, że wielkość przywódcy jest wielkością partii, potęgą kraju i narodu oraz niezwyciężonością sprawy rewolucji została dowiedziona przez świętą historię koreańskiej rewolucji, jak również długą historię budowania rewolucyjnych partii. Odniósł się do wielkości i niezrównanych czynów Najwyższego Przywódcy, który mądrze poprowadził PPK i rewolucję Juche poprzez zapewnienie pomyślnej kontynuacji rewolucyjnego dzieła Prezydenta Kim Il Sunga i Przewodniczącego Kim Jong Ila.

Wszyscy delegaci jednogłośnie przyznali niezaprzeczalną prawdę historii, że tylko Kim Jong Un poprowadzi PPK i naród do zwycięstwa i chwały w czasie posuwania naprzód i rozwijania rewolucji, kiedy powinny być czynione wielkie kroki ku nowemu zwycięstwu socjalistycznego budownictwa.

Mówiąc, że wyłonienie Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una na naczelne stanowisko w PPK to poważny wymóg czasów i stanowcze przekonanie milionów członków Partii i reszty narodu, delegat Ri Il Hwan zaproponował wybranie Kim Jong Una jako sekretarza generalnego PPK, w odzwierciedleniu jednogłośnej woli całej Partii i narodu.

Wszyscy delegaci, z wielkim poruszeniem, wyrazili swoje pełne poparcie poprzez burzliwe oklaski.

Podczas 8. Kongresu PPK jednomyślnie podjęto decyzję o wyborze Kim Jong Una na sekretarza generalnego PPK w odzwierciedleniu jednogłośnej woli i pragnienia wszystkich delegatów i innych członków Partii, całego narodu i wszystkich żołnierzy Armii Ludowej, aby osiągnąć rozwój Partii Kimilsungizmu-Kimjongilizmu i nowy zwycięski postęp rewolucyjnego dzieła Juche.

W tym momencie wszyscy zebrani – bardzo podekscytowani i radośni z powodu kolejnego wyboru na naczelne stanowisko w Partii Kim Jong Una, który otwiera nową erę bezprecedensowych zmian i cudów z błyskotliwą mądrością w zakresie ideologii i teorii, nadzwyczajnymi zdolnościami w sztuce przywództwa i szlachetną moralnością – wznieśli głośne wiwaty, oddając największą chwałę i składając najgorętsze gratulacje.

Wybór na sekretarza generalnego PPK Kim Jong Una, najwybitniejszego przywódcy politycznego obecnej ery, jest największym szczęściem i radością Partii i narodu, a również stanowi epokowe polityczne wydarzenie zapewniające zdecydowaną gwarancję zwycięstwa socjalizmu w koreańskim stylu i obiecujące jego świetlaną przyszłość.

Żarliwe wiwaty delegatów długo rozbrzmiewały w miejscu odbywania się kongresu, odzwierciedlając ich głęboką lojalność.

Po przeprowadzeniu wyborów odbyło się Pierwsze Posiedzenie Plenarne 8. Komitetu Centralnego PPK.

Z upoważnienia Najwyższego Przywódcy Kim Jong Una, delegat Kim Jae Ryong poinformował kongres o podjętych na nim decyzjach.

Spośród członków 8. centralnego organu kierowniczego Partii, kongres wybrał komitet ds. sporządzenia projektu rezolucji Kongresu Partii mający za zadanie pokierowanie międzysektorowymi spotkaniami konsultacyjnymi delegatów, analizującymi i omawiającymi kwestie gruntownej implementacji zadań wysuniętych w raporcie wygłoszonym przez Najwyższego Przywódcę, sporządzenie projektu rezolucji i przedstawienie go kongresowi.

Kongres był kontynuowany w kolejnych dniach.