Obecna sytuacja – w której, zgodnie z programem walki przedstawionym na historycznym 8. Kongresie Partii Pracy Korei (PPK), prowadzona jest żarliwa kampania na rzecz odniesienia nowego zwycięstwa w socjalistycznym budownictwie pomimo wszystkich różnorodnych wyzwań – wymaga zrewolucjonizowania kadr, kręgosłupa kraju. Przekształcenia ich szeregów w elitarną siłę poprzez wyraźniejsze ukazanie bojowego charakteru Partii posuwającej się naprzód w walce.

29 czerwca, w siedzibie Komitetu Centralnego Partii, Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PPK zwołało poszerzone posiedzenie, aby stanowczo zająć się zaniedbaniami obowiązków w zakresie realizacji głównych zadań politycznych Partii i państwa, które pojawiły się ze strony niektórych czołowych urzędników i doprowadzić do nowego punktu zwrotnego w podnoszeniu rewolucyjnej świadomości kadr w skali całej Partii.

Spotkaniu przewodniczył Kim Jong Un, sekretarz generalny PPK.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Prezydium Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, urzędnicy Komitetu Centralnego Partii, wyżsi urzędnicy partyjni i administracyjni urzędnicy ministerstw i instytucji narodowych, główni sekretarze prowincjonalnych komitetów partyjnych, przewodniczący prowincjonalnych komitetów ludowych, główni sekretarze miejskich i powiatowych komitetów Partii oraz kompleksów przemysłowych. A także odpowiedni urzędnicy organów sił zbrojnych i państwowego sektora zwalczania epidemii.

Przed rozpoczęciem dyskusji nad punktami porządku obrad, szanowny Sekretarz Generalny odniósł się do celu zwołania tego posiedzenia zaraz po posiedzeniu plenarnym Komitetu Centralnego Partii.

Powiedział, że odpowiedzialni za ważne sprawy państwowe wyżsi urzędnicy zaniedbali implementację ważnych decyzji Partii związanych z organizacyjnymi, instytucjonalnymi, materialnymi, naukowymi i technologicznymi środkami, których podjęcia wymaga długotrwała państwowa kampania na rzecz zapobiegnięcia epidemii prowadzona w związku z globalnym kryzysem zdrowotnym. Tym samym zaś, doprowadzili do istotnego przypadku stworzenia głębokiego kryzysu dla bezpieczeństwa państwa i ludzi co pociągnęło za sobą poważne konsekwencje.

Stanowczo przeanalizował, że głównym czynnikiem hamującym i ograniczającym implementację ważnych zadań, w sprawie których toczyły się dyskusję i o których zadecydowano na kongresie i posiedzeniach plenarnych partii jest brak umiejętności i nieodpowiedzialność kadr. Wezwał do jeszcze bardziej żarliwej, obejmującej całą Partię, kampanii przeciwko ideologicznym błędom i wszelkiego rodzaju negatywnym elementom pojawiającym się pośród kadr.

Powiedział, że prawdziwym celem spotkania jest ujawnienie wszystkich najważniejszych przeszkód i trudności leżących na drodze postępu Partii i rewolucji, wszczęcie alarmu o rzeczywistym stanie w szeregach kadr i otwarcie preludium do intensywnej i ciągłej walki obejmującej całą Partię. Zaproponował punkty porządku obrad posiedzenia.

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii jednogłośnie zatwierdziło zaproponowane punkty porządku obrad.

Głównym punktem porządku obrad posiedzenia była kwestia wyciągnięcia poważnej lekcji z czynów szkodliwych dla Partii ujawnionych pośród czołowych urzędników partyjnych i państwowych w trakcie implementacji postanowień Partii.

Na spotkaniu wygłoszony został raport zawierający dane.

Pojawiły się w nim szczegółowe informację o zaniedbaniu obowiązków ze strony niektórych przedstawicieli czołowych kadr, którzy dopuścili się uchybień w zakresie realizacji partyjnych decyzji i priorytetowych zadań państwowych, zdradzając wielkie zaufanie i oczekiwania wszystkich członków Partii i innych ludzi i nie podjęli szlachetnej odpowiedzialności i misji wobec Partii i rewolucji.

Precyzyjnie przeanalizowano wagę ich uchybień związanych z niepodejmowaniem wytężonych starań w celu realizacji decyzji i instrukcji Komitetu Centralnego Partii, które są organizacyjnymi intencjami całej Partii, oraz jej najwyższych zarządzeń, wymagających maksymalnej ostrożności. A również z utrudnianiem materializacji strategicznego planu Partii, pogrążeniem w oportunizmie i bierności oraz wywieraniem negatywnego wpływu na stabilizację życia ludności i ogół budownictwa gospodarczego.

Na spotkaniu ostrej krytyce poddano kadry, które ujawniły ignorancję, niezdolność i nieodpowiedzialność w implementacji głównych zadań, nad którymi prowadzono dyskusje i o których decydowano podczas posiedzeń plenarnych Komitetu Centralnego Partii.

Wygłaszający przemówienia członkowie centralnego organu kierowniczego Partii, z przenikliwym wejrzeniem politycznym i zgodnie z partyjnymi zasadami, analizowali i krytykowali ideologiczne korzenie, które przyniosły szkodliwe skutki dla realizacji planu i kierownictwa Komitetu Centralnego Partii, a zamanifestowane zostały przez wyższe kadry. Kadry, które zobowiązane są do bezwarunkowej, dokładnej i oddanej realizacji decyzji podjętych podczas dwóch posiedzeń plenarnych Partii, posiadających kluczowe znaczenie dla zdecydowanej obrony autorytetu historycznego kongresu Partii i otwarcia pewnych perspektyw w zakresie wykonywania planu pięcioletniego.

Jednogłośnie i z powagą wskazywali, że przedstawiciele kadry kierowniczej zajmujący wysokie stanowiska w Partii i państwie, którzy obdarzeni zostali politycznym zaufaniem i oczekiwaniami przez Komitet Centralny Partii, wywołali poważne przeszkody dla trwałej konsolidacji państwowego systemu przeciwdziałania epidemii, na którym obecnie opiera się bezpieczeństwo i przyszłości kraju i ludzi, oraz dla pracy gospodarczej kraju i zapewniania stabilności życia ludzi.

Zdecydowanie potępili wyżej wspomnianych przedstawicieli kadr kierowniczych, określając ich nieudolną i nieodpowiedzialną postawę wobec pracy, objawiającą się podchodzenia do implementacji państwowej polityki uchwalonej na posiedzeniu plenarnym Partii w zniekształcony sposób, jako skrajne niedbalstwo i umyślną bezczynność wynikające z braku świadomości i determinacji, aby rzucić się w rozwiązywanie problemów Partii i państwa.

Ucząc się tej poważnej lekcji, że oportunizm, bierność, subiektywizm i samowola urzędników są głównymi przeszkodami utrudniającymi postęp i szkodzącymi interesom Partii i ludzi, uczestnicy spotkania jeszcze raz żywo odczuli konieczność dalszego wzmacniania samodoskonalenia w duchu Partii, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Na posiedzeniu podane zostały informacje o niektórych urzędnikach w Pjongjangu i innych częściach kraju, którzy wykazali wymijającą postawę i punkt widzenia na decyzje Partii i, ogarnięci defetyzmem, nie prowadzili przydzielonej im pracy w rewolucyjny sposób. Przyjęta została decyzja o dokładnym zbadaniu tych kwestii w ramach Partii i od strony prawnej, oraz o podjęciu stosownych środków.

Szanowany Sekretarz Generalny wygłosił przemówienie zawierające ważne konkluzje.

Powiedział, że po 8. Kongresie Partii znaczenie odpowiedzialności i roli wyższych urzędników, w tym członków centralnego organu kierowniczego Partii i urzędników jednostek na wszystkich szczeblach, wzrosło jeszcze bardziej. Odniósł się do konieczności włożenia głównych wysiłków w pracę nad przekształceniem szeregów kadr w elitarną siłę, wraz z postępem rewolucji i rosnącą powagą sytuacji, oraz do głównego kierunku poprawy polityki kadrowej Partii.

Wyraził opinię Komitetu Centralnego Partii dotyczącą powagi obcych Partii czynów ujawnionych wśród wyższych urzędników partyjnych i państwowych.

Z powagą zwrócił uwagę, że chroniczna nieodpowiedzialność i niekompetencja kadr wywołują obecnie sztuczne trudności w implementacji polityki Partii i stanowią główny czynnik hamujący, wyrządzając ogromną szkodę rozwojowi rewolucyjnej pracy. Podkreślił potrzebę, aby kadry stawiały sobie coraz precyzyjniejsze wymagania oraz wypełniały swoje obowiązki z silnym poczuciem najwyższej odpowiedzialności i praktycznymi umiejętnościami.

Surowo skrytykował podchodzenie do pracy ze słomianym zapałem, empiryzm i przestarzały sposób myślenia generalnie ujawniający się wśród kadr.

Powiedział, że jeśli kadry nie będą stale podejmować wysiłków w celu podnoszenia swoich kwalifikacji politycznych i praktycznych oraz opanowania rewolucyjnych metod i cech pracy, oraz jeśli organizacje partyjne nie wzmocnią kontroli organizacyjnej i edukacji kadr, poskutkuje to osłabieniem siły trakcyjnej implementacji decyzji Partii, nie wspominając już o prawidłowej implementacji jej głównych zadań politycznych.

Podkreślił, że polityka życzliwości i tolerancji, której Partia trzyma się od czasu jej powstania, nie jest dla kadr, lecz dla zwykłych mas pracujących. Wyraził wolę prowadzenia ofensywnej, bezustannej i intensywnej walki o uwolnienie kadr od nierewolucyjnych postaw, punktu widzenia i czynów. Jasno dał do zrozumienia, że Partia nigdy nie rości sobie żadnych praw do ukrywania winy przedstawicieli kadr, którzy tylko udają, że pracują, tak naprawdę dbając jedynie o utrzymanie swoich pozycji i nie troszcząc się szczerze o kraj i ludzi.

Zaznaczył konieczność ponownego zbadania i przeanalizowania w duchu obecnego poszerzonego posiedzenia Biura Politycznego polityki kadrowej Partii i innych ważnych problemów.

Powiedział, że przyszedł czas, aby doprowadzić do rewolucji w administracji personelu przed rozwiązaniem poważnych problemów ekonomicznych. Zauważył, że rewolucja w zarządzaniu kadrami, która zawsze była uznawana przez Partię za sprawę priorytetowej wagi, jest ważnym obejmującym całą Partię zadaniem i musi być dalej intensyfikowana i wzmacniana w trybie priorytetowym, aby możliwe było dopasowanie się do aktualnej sytuacji koreańskiej rewolucji.

Podkreślił potrzebę dostosowania systemu i metod z zakresu spraw personalnych do wymogów rozwijającej się rzeczywistości i wezwał kadry do ciągłego doskonalenia i hartowania się w rewolucyjny sposób.

Powiedział, że szczególnie ważne jest, aby kadry podnosiły swoją świadomość polityczną celowo i umyślnie. Zauważył, że przedstawiciele kadry muszą dobrze znać linię i politykę Partii, mieć prawidłowy ogląd sytuacji i aktualnych problemów z punktu widzenia Partii i państwa oraz przyjąć stanowisko i podejście do pracy polegające na wypełnianiu swojej części zadania i walce o jego realizację.

Zauważył, że w celu podniesienia świadomości politycznej kadr konieczne jest wzmocnienie doskonalenia i hartowania poprzez życie partyjne. Powiedział, że przedstawiciele kadr muszą uczciwie uczestniczyć w partyjnym życiu organizacyjnym oraz ideologicznym i doskonalić się i hartować w rewolucyjny sposób, nie tylko dlatego, że są obserwowani i proszeni o to przez innych, ale dla Partii i rewolucji, dla wysokiej efektywności bojowej ich organizacji partyjnych i dla ich własnej integralności politycznej.

Mówiąc, że decyzje Partii są organizacyjnymi intencjami i programem walki, oświetlającymi kierunek postępu rewolucji i że ich implementacja spoczywa na barkach kadr, wezwał je do wcielania w życie rewolucyjnych cech gruntownego i niezawodnego realizowania decyzji Partii.

Zauważył, że kwestie, na które Partia zwróciła uwagę w procesie doprowadzania do rewolucji w sprawach personalnych, to styl pracy i przymioty moralne. Powiedział, że wszyscy przedstawiciele kadr muszą zawsze pamiętać, że prestiż i wizerunek Partii odzwierciedlone są w ich stylu pracy i przymiotach moralnych.

Szczególny nacisk położył na przekształcanie szeregów kadr, w organizacjach partyjnych na wszystkich szczeblach, w elitarną siłę, z pomocą tych, którzy są w pełni przygotowani pod względem lojalności, rewolucyjnego ducha, ducha ludowego i kompetencji.

Następnie zajęto się sprawami organizacyjnymi.

Odwołano i wybrano uzupełniająco członka Prezydium Biura Politycznego oraz członków i zastępców członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii. Również odwołano i wybrano sekretarza Komitetu Centralnego Partii, a także przeniesiono i powołano kadry organów państwowych. .

2. poszerzone posiedzenie Biura Politycznego 8. Komitetu Centralnego PPK stanowiło ważną okazję, która zademonstrowała niezachwiane zdolności przywódcze i rewolucyjną dyscyplinę PPK, śmiało otwierającej okres nowego zrywu rewolucji z jeszcze większymi siłami bojowymi i gorliwymi wysiłkami, pomimo różnorodnych trudności leżących na drodze energicznego postępu.

Źródło: KCNA