Pośród wielkich oczekiwań i troski wszystkich członków Partii oraz innych osób, które w serdecznej odpowiedzi na program walki przedstawiony na 8. Kongresie Partii Pracy Korei energicznie stanęły do nowego rewolucyjnego marszu, w dniach 8-11 lutego roku Juche 110(2021) odbyło się drugie posiedzenie plenarne 8. Komitetu Centralnego PPK.

Posiedzeniu przewodniczył sekretarz generalny Partii Kim Jong Un.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie i zastępcy członków Komitetu Centralnego PPK.

W charakterze obserwatorów, w trybie wideokonferencji dołączyli zastępcy dyrektorów departamentów Komitetu Centralnego Partii, czołowi partyjni i administracyjni urzędnicy z komisji, ministerstw i agencji narodowych, wyżsi urzędnicy organów kierowniczych na szczeblu prowincji, naczelni sekretarze miejskich i powiatowych komitetów Partii oraz czołowi urzędnicy partyjni i administracyjni głównych zakładów przemysłowych.

Z upoważnienia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii, posiedzeniem pokierował Najwyższy Przywódca Kim Jong Un.

Przed omówieniem punktów porządku obrad, Kim Jong Un odniósł się do głównego celu zwołania posiedzenia.

Podkreślił potrzebę, aby Komitet Centralny Partii jeszcze bardziej podnosił wysoki entuzjazm mas, sympatyzujących z ideą i duchem 8. Kongresu Partii i zdecydowanie prowadził je ku implementacji podjętych podczas niego decyzji, w ten sposób dając organizacjom partyjnym i członkom Partii praktyczną i innowacyjną broń, która umożliwi przyniesienie rzeczywistych zmian i zauważalnego postępu już w pierwszym roku wdrażania planu pięcioletniego.

Przed zaproponowaniem punktów porządku obrad, powiedział, że konieczne jest poważne przestudiowanie niektórych kwestii związanych z walką z negatywnymi czynnikami hamującymi obecnie budowę socjalizmu, z dalszą konsolidacją Partii pod względem organizacyjnym i ideologicznym oraz ze wzmacnianiem bojowej funkcji i roli organizacji partyjnych.

Jednogłośnie przyjęto przedstawione punkty porządku obrad:

1. O gruntownej realizacji wszystkich zadań wyznaczonych na pierwszy rok planu pięcioletniego przedstawionego na 8. Kongresie Partii

2. O dalszej intensyfikacji walki z antysocjalistycznymi i niesocjalistycznymi praktykami w całym społeczeństwie

3. O rewizji zbioru haseł Komitetu Centralnego Partii

4. O analizie „objaśnienia statutu PPK”

5. Sprawy organizacyjne

Omówiono pierwszy punkt porządku obrad.

Kim Jong Un wygłosił ważny referat zatytułowany „O realizacji zadań na pierwszy rok planu pięcioletniego przedstawionego na 8. Kongresie Partii”.

Poruszył w nim przede wszystkim kwestię odpowiedniej organizacji pracy gospodarczej w pierwszym roku w celu pomyślnej realizacji nowego pięcioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej.

Odniósł się do potrzeby efektywnego prowadzenia działań na rzecz rozszerzenia zdolności w zakresie produkcji oraz jej podstaw.

Podkreślił potrzebę szczególnego przywiązywania wagi do utalentowanego personelu oraz do szkolenia personelu naukowo-technicznego, kadry kierowniczej i urzędników partyjnych z wszystkich branż.

Powiedział, że w pierwszym roku prac nad realizacją celów przyjętych na Kongresie Partii niezbędna jest intensyfikacja walki o położenie kresu specjalizacjom i egocentryzmowi jednostek w całej Partii, państwie i społeczeństwie.

Poruszył kwestię organizacji pracy w kierunku pełnego wykorzystania potencjału niezależnej gospodarki i maksymalnej stabilizacji życia ludzi przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny koniecznej do walki z epidemią.

Następnie Najwyższy Przywódca przedstawił zadania do realizacji w pierwszym roku w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej.

Zaznaczył, że przemysł lekki, odgrywający wielką rolę w rozwiązywaniu problemu żywności, odzieży i mieszkań dla ludzi, powinien maksymalnie zwiększyć produkcję, mobilizując do tego cały swój potencjał. Jako główne zadania na ten rok zdefiniował kwestie lokalnej produkcji surowców, recyklingu, przywrócenia pierwotnej wydajności sprzętu, stworzenia nowej siły produkcyjnej oraz rewitalizacji lokalnego przemysłu i Generalnego Biura Przemysłu Górniczego w rejonie Tanchon.

Podkreślił konieczność bezwarunkowego wykonania tegorocznego planu produkcji rolnej.

Odniósł się do zadań, które należy zrealizować w dziedzinach nauki i kultury.

Przedstawił kluczowe zadania, które należy wykonać w tym roku dziedzinie zdrowia publicznego, aby osiągnąć znaczącą poprawę.

Zaznaczył, że Armia Ludowa, przemysł obronny oraz organy zajmujące się kwestiami związanymi z Koreą południową i sprawami zagranicznymi powinny skrupulatnie realizować cele i plany przyjęte na ten rok, aby zapewnić implementacje decyzji 8. Kongresu Partii bez najmniejszych odstępstw.

W swoim referacie Kim Jong Un szczególnie zwrócił też uwagę na zadania związane z innowacyjnym usprawnieniem pracy gospodarczej poprzez zdecydowane wzmocnieniem funkcji i roli organów państwowego kierownictwa gospodarczego.

Wielokrotnie podkreślał potrzebę zdecydowanego zwiększenia odpowiedzialności i roli urzędników gospodarczych.

Przedstawił również zadania mające na celu prawne zagwarantowanie realizacji narodowego planu gospodarczego.

Odniósł się do skoncentrowania wysiłków pracy partyjnej na realizacji tegorocznych zadań.

Podkreślił, że ogromnie ważne jest zwiększenie roli organizacji partyjnych Gabinetu, ministerstw i agencji narodowych w pomyślnej realizacji tegorocznych zadań gospodarczych.

Kończąc swój referat, który wygłaszał przez 3 dni, Kim Jong Un powiedział, że obecne posiedzenie plenarne zostało zwołane w bardzo właściwym momencie, gdyż pozwoliło skorygować błędy na etapie planowania pracy na najbliższy rok i na nowo zatwierdzić niezwykle ważne zadania, które należy wykonać dla narodu. A także umożliwiło odkrycie i skorygowanie ideologicznych bolączek ukrytych wśród urzędników, w tym bierności i oportunizmu.

Wyraził nadzieję, że wszyscy członkowie centralnego organu kierowniczego Partii prawidłowo potwierdzą tegoroczny plan pracy na zebraniach konsultacyjnych. Wezwał do uczynienia posiedzenia tego znaczącą okazją, która da więcej pewności i odwagi wszystkim członkom Partii i innym ludziom, którzy stanęli do implementacji decyzji podjętych podczas 8. Kongresu Partii.

Przemówienia dotyczące pierwszego punktu porządku obrad wygłosili: premier Kim Tok Hun, minister przemysłu chemicznego Ma Jong Son, dyrektor prokuratury centralnej U Sang Chol oraz sekretarz Komitetu Centralnego Partii Jo Yong Won.

Mówcy zauważyli, że sekretarz generalny Kim Jong Un, w swoim referacie wyczerpująco wskazał zadania bojowe, które w tym roku stoją przed Partią i całym narodem oraz poważnie przeanalizowali i skrytykowali niedociągnięcia tych, którym nie udało się właściwie oddać idei i ducha Kongresu Partii w pracy nad tworzeniem planów.

W ramach posiedzenia plenarnego odbyły się spotkania konsultacyjne podkomisji branżowych w celu przygotowania projektu rezolucji w sprawie pierwszego punktu porządku obrad.

Podczas opracowywania projektu rezolucji, na spotkaniach tych, pojawiły się dodatkowe opinie, które przedstawiono szerszemu gronu na posiedzeniu plenarnym.

Przygotowany podczas spotkań konsultacyjnych projekt rezolucji uznany został za sporządzony w sposób prawidłowo odzwierciedlający strategiczne zadania i politykę zaprezentowaną podczas Kongresu Partii i w pełni niosący za sobą naukową precyzję, realność i dynamizm tegorocznego kierunku pracy i celów założonych dla poszczególnych sektorów.

Jednogłośnie przyjęto rezolucję w sprawie pierwszego punktu porządku obrad – „O gruntownej realizacji wszystkich zadań wyznaczonych na pierwszy rok planu pięcioletniego przedstawionego na 8. Kongresie Partii”.

Następnie omówiono drugi punkt porządku obrad – „O dalszej intensyfikacji walki z antysocjalistycznymi i niesocjalistycznymi praktykami w całym społeczeństwie”.

Kim Jong Un wygłosił dotyczący tej kwestii referat.

Powiedział w nim, że na nowym etapie rozwoju koreańska rewolucja wymaga wzmocnienia walki z antysocjalistycznymi i niesocjalistycznymi praktykami bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wyjaśnił swoją rewolucyjną wolę i determinację, aby zastosować silne lekarstwo na złośliwego raka zagrażającego ideologii i systemowi oraz szkodzącego jednomyślnej jedności.

Zaznaczył, że wszyscy urzędnicy powinni jasno zdawać sobie sprawę, że walka z antysocjalistycznymi i niesocjalistycznymi praktykami prowadzona w sposób bierny i jedynie za pomocą słów nie jest w stanie położyć im kresu, co niesie za sobą wysoką cenę dla nich samych i dla całego narodu. Dodał, że na urzędnikach spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność i obowiązek i powinni oni stanowczo zwalczać wszelkie praktyki antysocjalistyczne i niesocjalistyczne w obrębie swoich sektorów i jednostek oraz konsolidować i rozwijać socjalizm w koreańskim stylu mając na uwadze los kraju, narodu i przyszłych pokoleń.

Jednogłośnie przyjęto rezolucję w sprawie drugiego punktu porządku obrad.

Przedyskutowano trzeci punkt porządku obrad „O rewizji zbioru haseł Komitetu Centralnego Partii”.

Zaprezentowany został referat na ten temat.

Podczas posiedzenia przyznano, że zrewidowany zbiór haseł Komitetu Centralnego PPK odzwierciedla linię, strategię i taktykę oraz ideę polityczną konsekwentnie realizowaną przez Partię. Tym samym zaś w pełni spełniał on będzie swoją misję broni ideologicznej chroniącej ideę, nieśmiertelne rewolucyjne czyny i absolutny autorytet przywódcy oraz zabezpieczającej rewolucyjny charakter Partii i zapewniającej zwycięski postęp sprawy socjalistycznej. Podjęto decyzję o określeniu zrewidowanego zbioru haseł jako zbiór haseł Komitetu Centralnego Partii.

Omówiono czwarty punkt porządku obrad – „O analizie «objaśnienia statutu PPK»”

Na wstępie Kim Jong Un wyjaśnił cel obrad.

Następnie podjęto decyzję o zaakceptowaniu projektu zbioru wyjaśnień odnoszących się do statutu PPK.

Przeanalizowano piąty punkt porządku obrad – „Sprawy organizacyjne”.

Członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii zostali odwołani lub uzupełniająco wybrani.

Ri Son Gwon został wybrany członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii.

Kim Song Nam został wybrany zastępcą członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii.

Wybrano również sekretarza Komitetu Centralnego Partii.

O Su Yong wybrany został sekretarzem i dyrektorem Departamentu Spraw Gospodarczych Komitetu Centralnego Partii.

Odwołani lub uzupełniająco wybrani zostali również członkowie i zastępcy członków Komitetu Centralnego Partii.

Kim Jong Un zamknął posiedzenie plenarne.

Powiedział, że 2. posiedzenie plenarne 8. Komitetu Centralnego Partii pomyślnie zakończyło omawianie wszystkich punktów porządku obrad. Wyraził podziękowania dla wszystkich członków centralnego organu kierowniczego Partii za to, że przez cztery dni z zaangażowaniem i szczerością brali udział w dyskusji o sprawach partyjnych i państwowych. Dodał, że stanowi to manifestację ich woli, aby ściśle i niezawodnie wypełnić obietnicę, którą złożyli przed narodem, a tym samym wywiązać się z nielekkich zadań, jakie powierzyły im czasy i rewolucja.

Zaznaczył, że wszyscy członkowie centralnego organu kierowniczego Partii powinni cenić decyzje podjęte podczas posiedzenia plenarnego jak własne życie oraz podjąć wszelkie wysiłki, aby bezwarunkowo i gruntownie doprowadzić do ich implementacji. Mówiąc, że przyszedł czas, aby pokazać ukochanemu narodowi swoją lojalność, Kim Jong Un gorąco wezwał wszystkich, aby ze zdwojonymi wysiłkami i odwagą stanęli do rewolucyjnej walki o realizację wielkiego programu bojowego Partii.

Źródło: Voice of Korea