Sekretarz generalny Partii Pracy Korei i przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Jong Un przeprowadził inspekcję terenów dotkniętych przez tajfun w Ogye-ri, powiecie Anbyon, prowincji Kangwon i osobiście nadzorował prace mające na celu usunięcie szkód.

Gdy przybył na miejsce, informacje na temat sytuacji przedstawili mu Kim Tok Hun, Jo Yong Won, Pak Jong Chon, Ri Chol Man i Ju Chol Gyu.

W wyniku przejścia Tajfunu nr 6 doszło do uszkodzenia wałów rzek, co doprowadziło do zalania 200 hektarów pól uprawnych na niektórych obszarach prowincji Kangwon.

Bezpośrednio po powstaniu tych szkód, Kim Jong Un zadbał o to, aby wysocy urzędnicy Partii i rządu udali się na miejsce i dokładnie zapoznali się z sytuacją oraz nadzorowali prace nad usunięciem skutków żywiołu. Polecił również jednostkom Koreańskiej Armii Ludowej (KAL) stacjonującym w prowincji Kangwon, aby pilnie zaangażowały niezbędne siły i zorganizowały kampanię umożliwiającą sprawne przeprowadzenie wyżej wspomnianych prac.

Chwaląc żołnierzy, którzy natychmiast przystąpili do działania, powiedział, że armia powinna być w stanie skutecznie reagować i doskonale wykonywać nie tylko zadania militarne, ale również inne pilne zadania, w tym te związanie z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Podkreślił, że obowiązkiem i absolutną misją KAL jest ochrona życia i bezpieczeństwa znajdujących się w kryzysowej sytuacji ludzi.

Wskazując na fakt, że zalane pola zostały w krótkim czasie przywrócone do stanu sprzed ataku żywiołu, powiedział, że zapobieżenie skutkom szkód jest całkowicie możliwe i wydał instrukcje dotyczące niezbędnych środków agrotechnicznych, które muszą zostać podjęte w celu maksymalnej ochrony upraw i uniknięcia negatywnego wpływu na produkcję zbóż

Zwrócił uwagę, że 200 hektarów pól w Ogye-ri, powiecie Anbyon, zostało zalanych z powodu zaniedbań organów kierowniczych rolnictwa i regionalnych organizacji partyjnych. Zaznaczył, że Partia stanowczo wezwała wszystkie sektory i jednostki, aby podjęły zdecydowane kroki w celu wzmocnienia środków przeciwdziałania szkodom i zdolności do reagowania na kryzysy, traktując możliwość corocznego występowania katastrof naturalnych jak fakt dokonany i stale przekazywała odpowiednie instrukcje. Jednak lokalni urzędnicy nie podjęli zaleconych działań, w rezultacie czego region ten poniósł znaczące szkody w porównaniu z innymi regionami. Podkreślił, że przy tej okazji należy ponownie przypomnieć odpowiedzialnym w tym zakresie podmiotom w kraju o konieczności zadbania o odpowiednie zdolności do zapobiegania katastrofom naturalnym.

Zaznaczył potrzebę szybkiego zidentyfikowania niebezpiecznych miejsc we wszystkich regionach i z wyprzedzeniem podjęcia działań mających na celu zapobieżenie szkodom.