19 sierpnia 109 roku Juche (2020), w budynku Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, sztabu generalnego koreańskiej rewolucji, odbyło się 6. Posiedzenie Plenarne 7. Komitetu Centralnego PPK.

Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei oraz Najwyższy Przywódca państwa i sił zbrojnych KRLD, przewodniczył posiedzeniu.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie i zastępcy członków Komitetu Centralnego PPK oraz członkowie Centralnej Komisji Kontroli Partii.

Urzędnicy departamentów Komitetu Centralnego Partii byli obecni jako obserwatorzy.

Główną kwestią poruszoną podczas posiedzenia było zwołanie 8. Kongresu PPK, aby wyznaczyć nową linię walki oraz strategicznej i taktycznej polityki w oparciu o wymogi rozwijającej się rewolucji i zmienionej sytuacji, a również, aby dalej umacniać Partię organizacyjnie i ideologicznie.

Na podstawie decyzji Biura Politycznego KC PPK, szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un przewodniczył posiedzeniu. Wygłosił On historyczne przemówienie.

W przemówieniu przeanalizował subiektywne i obiektywne warunki, jakie wystąpiły w bieżącym roku, kiedy to KRLD przyszło się zmierzyć z niespodziewanymi i nieuchronnymi wyzwaniami dotyczącymi różnych aspektów, oraz sytuację w regionie otaczającym Półwysep Koreański. Podsumował osiągnięcia i niedociągnięcia, które pojawiły się w sprawach partyjnych i państwowych w ciągu ostatnich czterech lat minionych od 7. Kongresu Partii.

Przede wszystkim, szczegółowo mówił o tym co udało się osiągnąć w zakresie celów postawionych w różnych sektorach gospodarki narodowej na ten rok, ostatni rok przeznaczony na realizację celów pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej wysuniętej podczas 7. Kongresu Partii, i przeprowadził analizę tych rezultatów.

Powiedział, że Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii zasugerowało zwołanie 8. Kongresu PPK, aby w sposób kompleksowy, trójwymiarowy i anatomiczny dokonać analizy i przeglądu odchyleń i niedociągnięć, jakie pojawiły się w pracy nad implementacją decyzji podjętych podczas 7. Kongresu Partii oraz przedyskutować strategiczne zadania stojące przed Partią i rządem na nowym etapie walki, w kluczowym okresie koreańskiej rewolucji i podjąć decyzję w ich sprawie.

Wzywając do regularnego zwoływania kongresów Partii w celu zatwierdzania linii oraz strategicznych i taktycznych środków dla kierowania rozwojem czasów i rewolucji oraz dostosowywania i wzmacniania ciała kierowniczego w celu zagwarantowania ich realizacji, przedstawił ważne wytyczne dotyczące kongresu.

Zauważając, że 8. Kongres powinien stać się kongresem walki, kongresem pracy oraz kongresem, podczas którego dokonany zostanie kompleksowy przegląd pracy Partii, wyszczególnił punkty porządku obrad, które zostaną przedyskutowane, oraz kwestie, które pojawią się w trakcie przygotowań do kongresu.

Najwyższy Przywódca podkreślił potrzebę, aby wszystkie sektory i jednostki, w tym organizacje partyjne, organy władzy i organy sił zbrojnych na wszystkich szczeblach, regularnie i terminowo podsumowywały rezultaty swojej pracy, aby uniknąć odbiegania od implementacji podstawowej linii, polityki i decyzji Partii. Powiedział również, że powinny one wspierać i rozwijać pozytywne sukcesy oraz sprawnie eliminować niedociągnięcia i podejmować środki naprawcze i tym samym osiągnąć nowy postęp w rewolucji, budownictwie u umacnianiu Partii.

Najwyższy Przywódca wezwał wszystkich obecnych, aby przywitali 8. Kongres PPK wysokim politycznym entuzjazmem i wspaniałymi wyczynami pracowniczymi, zgodnie z wymogami batalii o dokonanie frontalnego przełomu posuwając naprzód prace nad rozwojem wewnętrznego potencjału i siły napędowej, a przede wszystkim główne zadania wysunięte podczas tegorocznych posiedzeń Biura Politycznego Partii.

Najwyższy Przywódca odczytał projekt decyzji posiedzenia plenarnego o zwołaniu 8. Kongresu PPK.

Po tym jak odczytał projekt decyzji o zwołaniu Kongresu, który zapisze się jako kolejne szczególne wydarzenie na drodze PPK, wszyscy zebrani wyrazili pełne poparcie i aprobatę dla przyjętej podczas posiedzenia agendy gromkimi wiwatami i aplauzem.

Zadecydowano zwołać 8. Kongres PPK w styczniu 110 roku Juche (2021).

Ta historyczna decyzja jest przejawem pewności siebie PPK wprowadzającej całość działań partyjnych i państwowych na nowy wyższy etap, zgodnie z wymogami rozwijającej się rewolucji, a również wyrazem jej silnej woli i uroczystej przysięgi, że sprosta ogromnemu zaufaniu, którym obdarzył ją naród wypełniając swój obowiązek, niosąc na swych barkach przyszłość kraju.

Źródło: KCNA