4 czerwca, w siedzibie Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei (PPK), odbyło się 1. Posiedzenie Biura Politycznego 8. Komitetu Centralnego PPK.

Spotkaniu przewodniczył Kim Jong Un, sekretarz generalny PPK i przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Prezydium Biura Politycznego KC PPK oraz członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego KC PPK.

Podczas spotkania dokonano doraźnego podsumowania stanu realizacji kluczowych polityk Partii i państwa na rok 2021 wysuniętych podczas 2. Posiedzenia Plenarnego 8. Komitetu Centralnego Partii. Jako główny punkt porządku obrad, przedyskutowano również kwestię zwołania posiedzenia plenarnego Komitetu Centralnego Partii, aby podjąć dodatkowe środki państwowe mające na celu rozwiązanie aktualnych problemów, pilnych z punktu widzenia pracy gospodarczej i warunków życia ludzi.

Sekretarz Generalny pozytywnie ocenił fakt, że obecnie przyspiesza się wykonywanie wielu spośród zaplanowanych prac, dzięki ideologicznemu entuzjazmowi oraz walecznemu duchowi samodzielności całej Partii i narodu, które znacząco wzrosły wraz z 8. Kongresem Partii. Z drugiej strony zauważył, że płynny rozwój spraw państwowych spotkał się z poważnymi wyzwaniami i ograniczeniami ze względu na panujące niesprzyjające subiektywne i obiektywne warunki i środowisko. Streścił i przeanalizował stan realizacji głównych zadań z różnych dziedzin w pierwszej połowie roku.

Podkreślił, że w chwili obecnej konieczne jest zwołanie posiedzenia plenarnego Komitetu Centralnego Partii i dokonanie właściwego podsumowania całości spraw państwowych w pierwszej połowie roku, aby podjąć odpowiednie środki i poprawić wymagające tego kwestie.

Mówiąc, że Partia i rząd powinny podjąć wszelkie możliwe wysiłki, pamiętając o swojej bardzo ważnej misji i odpowiedzialności w panującej w kraju i za granicą sytuacji, zaznaczył, że w obecnie konieczne jest rozwinięcie silnej kampanii na rzecz stabilności i poprawy w zakresie gospodarki i warunków życia ludzi poprzez wyraźne wzmocnienie kierowniczej roli Partii.

Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii przyjęło decyzję o zwołaniu w czerwcu 3. Posiedzenia Plenarnego 8. Komitetu Centralnego Partii.

Dogłębnie przedyskutowano i przestudiowano również kwestię reorganizacji strukturalnej departamentów Komitetu Centralnego Partii oraz inne kwestie, które zostaną przedstawione podczas posiedzenia plenarnego i zatwierdzono wyniki rozmów.