8. Konferencja Nauczycieli Wojskowych Koreańskiej Armii Ludowej odbyła się w Domu Kultury 25 Kwietnia, w dniach 4 i 5 grudnia.

Konferencji przewodniczył Kim Jong Un, Sekretarz Generalny Partii Pracy Korei i Przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej PPK.

Wydarzenie to zgromadziło wzorowych nauczycieli wojskowych, oraz odpowiednich czołowych urzędników oraz dowódców Generalnego Biura Politycznego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sztabu Generalnego, personel dowódczy różnych rodzajów wojsk i jednostek korpusowych oraz zasłużeni urzędnicy związanych instytucji edukacyjnych.

Na rozpoczęcie Sekretarz GeneralnyKim Jong Un wygłosił przemówienie otwierające.

Wyraził serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli wojskowych, którzy dedykują swoją mądrość, pasję i duszę pracując jako nauczyciele rewolucji i poświęcają się szkoleniu personelu dowódczego i kręgosłupa armii w odpowiedzi na politykę i linię Partii w zakresie kształcenia rezerw kadr wojskowych i politycznych.

Mówił o intencjach Partii, która priorytetowo traktuje edukację militarną, wadzę misji i obowiązków nauczycieli wojskowych oraz celu zwołania konferencji. Ogłosił otwarcie konferencji, wyrażając przekonanie, że posłuży ona jako wielki punkt zwrotny w procesie dokonywania skoku naprzód w rozwoju opartej na Juche edukacji wojskowej, pośród wysokiego entuzjazmu politycznego i aktywnego uczestnictwa wszystkich zebranych.

Generał Ri Yong Gil, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK i minister obrony narodowej KRLD, przedstawił sprawozdanie, zanim wygłoszone zostały kolejne przemówienia.

W sprawozdaniu oraz przemówieniach przedstawione zostały sukcesy i doświadczenia zgromadzone w pracy na rzecz wyposażenia nauczycieli we właściwe cechy i kwalifikacje polityczne i moralne oraz odświeżenia warunków, środowiska oraz metod edukacji w szkołach wojskowych, na drodze walki o doprowadzenie do praktycznej poprawy oraz znaczącego postępu w zakresie edukacji militarnej.

Przeanalizowano również i dokonano przeglądu pewnych błędów, które pojawiły się w niektórych jednostkach i ich przyczyn. Związane były one z brakiem świadomości ideologicznej pozwalającej na potwierdzenie przy pomocy praktycznego postępu i innowacji słuszności i żywotności partyjnej idei o przykładaniu wagi do edukacji militarnej.

Podczas konferencji ogłoszony został ranking wojskowych instytucji edukacyjnych, główny nacisk kładziony był na implementację partyjnej polityki dążącej do doprowadzenia do rewolucyjnych zmian w kształceniu militarnym. Wzorowym jednostkom przyznane zostały proporce.

Sekretarz Generalny Kim Jong Un przedstawił ważne konkluzje.

Powiedział, że 8. Konferencja Nauczycieli Wojskowych KAL odbywa się w kluczowym i decydującym momencie, kiedy koreańska rewolucja wchodzi w kolejny etap nowego zwycięstwa, zgodnie z wielkim programem walki zaprezentowanym podczas historycznego kongresu Partii. Podkreślał wielokrotnie strategiczne intencje Centralnej Komisji Wojskowej Partii, która przykłada szczególną wagę do odbywającej się konferencji i prowadzi ją z głęboką troską, a również to jak ważna jest edukacja militarna w obecnej sytuacji.

Mówił o potrzebie odpowiedniego przygotowania wszystkich nauczycieli wojskowych, aby byli bezgranicznie lojalni wobec idei i przywództwa Partii i organizowali oraz prowadzili edukację militarną zgodnie z ideą, polityką i metodami Partii, w ten sposób kształcąc personel dowódczy całkowicie wierny Komitetowi Centralnemu PPK. Wyjaśnił zasady i kierunek rozwoju edukacji militarnej, zadania oraz metody ich realizacji.

Powiedział, że ważne jest, aby nauczyciele wojskowi byli w pełni świadomi swojej szlachetnej misji i obowiązków przed Partią i rewolucją i stanęli jak jedność do dokonywania rewolucji na polu edukacji militarnej. Doprecyzował jakimi głównymi cechami powinni się oni odznaczać.

Żarliwie wezwał do energicznego otwarcia okresu nowego zrywu i skoku naprzód w procesie doprowadzania do rewolucyjnych zmian w edukacji militarnej z pomocą wszelkich wysiłków.

Sekretarz Generalny Kim Jong Un wygłosił również przemówienie końcowe.

Pochwalił fakt, że konferencja nauczycieli wojskowych, która odbyła się po raz ósmy w historii rewolucyjnych sił zbrojnych, osiągnęła swój pożądany cel, pośród wysokiego entuzjazmu uczestników. Wielokrotnie wzywał do uczynienia edukacji militarnej najbardziej zaawansowaną w kraju oraz wnoszącą znaczący wkład we wzmacnianie kluczowej bazy rewolucyjnych sił zbrojnych.

Wyraził głębokie zaufanie i wielkie oczekiwanie, że wszyscy zebrani dokonają ogromnego postępu w walce o implementację partyjnej linii w sprawie doprowadzenia do rewolucyjnych zmian w edukacji militarnej, podejmując zdwojone wysiłki oraz zachowując w pamięci idee i ducha konferencji, w ten sposób wnosząc realny wkład w budowanie wiernej Partii rewolucyjnej armii, armii elitarnej i potężnej.

Podczas konferencji odbył się także krótki kurs przeznaczony dla jej uczestników.

Źródło: Voice of Korea