Towarzysze,

Znowu powinniśmy stanąć do noworocznego marszu ku jeszcze wspanialszemu zwycięstwu.

Budowanie na sukcesach już osiągniętych i przemienianie okresu rozkwitu w rewolucji w wielką złotą erę to ideologiczna i duchowa charakterystyka i styl pracy wszystkich naszych żołnierzy i całego narodu, wyszkolonych pod opieką wielkich przywódców. W tym znaczącym roku – dalej rozbudzając rewolucyjnego ducha, który nieporównywalnie wzrósł w ciągu wspaniałego roku ubiegłego – powinniśmy dokonać wyraźnego postępu we wcielaniu w życie decyzji przyjętych podczas 7. Kongresu Partii i w ten sposób przełożyć ideały i marzenia ludzi na piękną rzeczywistość na tej ziemi.

Powinniśmy skoncentrować nasze wysiłki na realizowaniu pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej.

Bieżący rok ma kluczowe znaczenie dla wprowadzania w życie tej strategii. Aby otworzyć wspaniałe perspektywy dla jej realizacji i rozwinąć całą gospodarkę kraju na wyższy poziom, budując na sukcesach osiągniętych w zeszłym roku, powinniśmy niezawodnie wypełnić cele tegorocznej walki.

„Przyspieszmy zwycięski postęp socjalizmu z wielkim duchem samodzielności i samorozwoju jako siłą napędową!” – to nasze hasło bojowe, które wznosić powinniśmy w tym noworocznym marszu. Powinniśmy przeprowadzić energiczną powszechną mobilizację, obejmującą cały lud, aby realizować cele pięcioletniej strategii siłą samodzielności i samorozwoju.

Siłą samodzielności i samorozwoju jest siła nauki i technologii, a najkrótszą drogą wypełnienia pięcioletniej strategii jest przywiązywanie wagi do nauki i technologii i przyznawanie im nadrzędnej roli.

Sektor nauki i technologii powinien skoncentrować wysiłki na rozwiązywaniu problemów naukowych i technologicznych pojawiających się podczas modernizacji fabryk i przedsiębiorstw  oraz nadawania produkcji w nich odpowiedniego rytmu, kładąc szczególny nacisk na zapewnianie krajowej produkcji surowców, paliw i sprzętu. Jednostki produkcyjne i instytuty prowadzące badania naukowe powinny zintensyfikować wzajemną współprace, a przedsiębiorstwa powinny budować swoje własne siły rozwoju technologicznego oraz podejmować czynne i masowe wysiłki na rzecz innowacji technologicznych, napędzając rozwój gospodarczy cennymi osiągnięciami naukowo technologicznymi sprzyjającymi zwiększaniu produkcji oraz poprawie działalności podmiotów gospodarczych i zarządzania nimi.

Przemysły energetyczny, metalurgiczny i chemiczny powinny stanąć na czele wysiłków na rzecz osiągnięcia celów naszej strategii gospodarczej.

Przemysł energetyczny powinien niezawodnie realizować swój plan produkcyjny zapewniając dobre utrzymanie sprzętu i infrastruktury generacyjnej oraz przyspieszając ich modernizację techniczną. Powinien efektywnie prowadzić ogólnokrajowy zintegrowany system kontroli energii i starannie organizować alternatywną produkcję, aby zapewniać równowagę pomiędzy produkcją a konsumpcją. Powinien także rozwijać różne źródła energii w celu tworzenia nowych zdolności generacyjnych na wielką skalę.

Przemysł metalurgiczny powinien wprowadzać zaawansowane technologie, aby obniżyć koszty produkcji żelaza i zapewnić odpowiednie funkcjonowanie opartych na Juche linii produkcyjnych w celu wytwarzania żelaza i stali w większych ilościach. Państwo powinno podejmować stanowcze środki  na rzecz zaopatrywania w surowce, paliwo i energię elektryczną kompleksu żelaza i stali im. Kim Chaeka, kompleksu żelaza i stali Hwanghae oraz innych zakładów metalurgicznych.

Przemysł chemiczny jest podstawą wszystkich innych gałęzi przemysłu i odgrywa znaczącą rolę w umacnianiu niezależności gospodarczej i podnoszeniu standardów życia ludności. Sektor ten powinien zdynamizować produkcję w Kompleksie vinalonu im. 8 Lutego, jak również podnieść zdolności produkcyjne innych ważnych zakładów chemicznych i przekształcić ich procesy techniczne na nasz własny sposób, dzięki temu zwiększając ilość wytwarzanych wyrobów chemicznych. Powinien skierować wysiłki na tworzenie przemysłu chemicznego C1, aby na każdym etapie wykonywać zadania terminowo i w sposób satysfakcjonujący.

Przemysł górnictwa węglowego i transport kolejowy powinny priorytetowo traktować zaspokajanie zapotrzebowania elektrowni oraz zakładów metalurgicznych i chemicznych na węgiel i jego transport.

Przemysł budowy maszyn powinien być w szybkim tempie rozwijany. Fabryki maszyn powinny przyspieszyć swoją modernizacje, udoskonalić procesy seryjnej produkcji nowego typu traktorów, pojazdów i wielofunkcyjnych maszyn rolniczych, oraz wytwarzać i dostarczać różnego rodzaju maszyny i sprzęt o wysokiej wydajności i jakości.

W tym roku przemysł lekki, rolnictwo i przemysł rybny powinny zostać radykalnie rozwinięte w celu dokonania większego postępu w podnoszeniu standardów życia ludności.

Przemysł lekki powinien opracować odpowiednie strategie zarządzania, za najważniejszą kwestię uznając wykorzystywanie dostępnych w kraju surowców i innych materiałów, aby zdynamizować produkcję i doprowadzić do zwrotu w różnicowaniu zakresu i rodzajów dóbr konsumpcyjnych oraz podnoszeniu ich jakości. Powinien zostać zapewniony odpowiedni rytm produkcji w kopalniach i przedsiębiorstwach w rejonie Tanchon, by mogły okazać się one efektywne w podnoszeniu standardów życia ludności.

Front rolnictwa, będący głównym napędem budowy gospodarczego giganta, powinien wzniecić silny wiatr naukowego rolnictwa i rozwijać ruch na rzecz podnoszenia plonów. Powinien na szeroką skalę wprowadzać nasiona najlepszych gatunków i naukowe metody uprawy, których zalety zostały dowiedzione w praktyce, poszerzać tereny przeznaczone pod uprawy dwuplonowe, oraz aktywnie włączać się w wynajdywanie i wprowadzanie wysokowydajnych maszyn rolniczych.

W ten sposób może osiągnąć on cele w produkcji zbożowej. Powinien podjąć też środki na rzecz zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania bazy hodowlanej zwierząt w rejonie Sepho oraz zwiększyć produkcję owoców, grzybów i warzyw, tak aby ludzie odnieśli z tego korzyści.

Sektor rybny powinien podejmować dynamiczne wysiłki związane z poławianiem ryb oraz wytrwale rozwijać akwakulturę. Powinien zbudować nowoczesne statki rybackie w jeszcze większej ilości i stworzyć wszechstronną bazę produkcyjną sprzętu połowowego w rejonie wschodniego wybrzeża, aby umocnić materialne i techniczne fundamenty przemysłu rybnego.

Sektor budowlany powinien na najwyższym poziomie ukończyć budowę ulicy Ryomyong i skoncentrować swoje siły na ważnych projektach, takich jak budowa elektrowni Tanchon, modernizacja Kompleksu Lokomotyw Elektrycznych im. Kim Jong Thae i rozwój rejonu Wonsan. Powinien również wybudować jeszcze więcej wspaniałych obiektów oświatowych i kulturalnych oraz domów.

Wznosząc hasło samodzielności i samowystarczalności, każda dziedzina i jednostka gospodarki narodowej powinna podjąć dynamiczną walkę o wzrost produkcji i maksymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego, aby wypełnić tegoroczny plan według wszystkich wskaźników.

Cały kraj powinien włączyć się w gospodarowanie terenem. Powinniśmy w dalszym ciągu przekształcać wygląd naszego kraju, budując nowoczesne szkółki drzew na prowincjach, wytrwale kontynuując kampanię zalesiania i w zaplanowany sposób zajmując się regulacją rzek, naprawą dróg i ochroną środowiska.

Aby doprowadzić do przełomu w realizowaniu pięcioletniej strategii rozwoju gospodarki narodowej, należy prowadzić kierownictwo gospodarcze i zarządzanie przedsiębiorstwami w innowacyjny sposób i stawiając sobie jasne cele. Rząd i inne organy kierownictwa gospodarczego powinny opracować taktyki zapewniające trwały rozwój gospodarczy, wprowadzając całą gospodarkę zdecydowanie na drogę wzrostu, i wcielać je w życie z niezachwianą wytrwałością.

Dziedzina zdrowia publicznego, edukacja, sport, literatura i sztuka oraz na inne fronty sektora kultury powinny wywołać nowe rewolucyjne ożywienie, aby przyspieszyć budowę cywilizowanej potęgi. Cały kraj i całe społeczeństwo powinny w tym roku – roku edukacji naukowej – podjąć dynamiczne wysiłki na rzecz ulepszania obiektów służących tej edukacji oraz jej środowiska.