Szanowny Najwyższy Przywódca Kim Jong Un i Prezydent Moon Jae In podpisali “Deklarację Panmunjom o pokoju, dobrobycie i zjednoczeniu Półwyspu Koreańskiego” w dniu 27 kwietnia. Jej tekst brzmi następująco:

Przewodniczący Komisji Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Jong Un i Prezydent Republiki Korei Moon Jae In odbyli rozmowy na szczycie północ-południe w “Domu Pokoju” w Panmunjom w dniu 27 kwietnia 2018 roku, w znaczącym okresie gdy ma miejsce historyczny zwrot na Półwyspie Koreańskim odzwierciedlający jednogłośne pragnienie wszystkich Koreańczyków wobec pokoju, dobrobytu i zjednoczenia.

Najwyżsi przywódcy północy i południa uroczyście zadeklarowali przed 80 milionami Koreańczyków i całym światem, że nie będzie już wojny, a rozpocznie się nowa era pokoju na Półwyspie Koreańskim.

Ogłosili to w historycznej krainie Panmunjom, odzwierciedlając stanowczą wolę jak najszybszego porzucenia podziałów i konfrontacji, będących skutkiem Zimnej Wojny, odważnie otwierając nową erę narodowego pojednania, pokoju i dobrobytu oraz aktywnego polepszania i rozwijania więzi północ-południe.

1.Północ i południe osiągną wszechstronną i epokową poprawę i rozwój w stosunkach północ-południe, a tym samym połączą przecięte naczynia krwionośne narodu i osiągną jak najszybciej przyszłość wspólnego dobrobytu i niezależnego zjednoczenia. 

Jest to jednogłośne pragnienie wszystkich Koreańczyków i pilny wymóg obecnych czasów, w których nie może już być żadnej zwłoki w procesie poprawy i rozwoju więzi północ-południe.

① Północ i południe potwierdziły zasadę narodowej niezależności, która określa, że los naszego narodu jest ustalany przez nas samych, oraz zgodziły się wprowadzić drastyczny etap poprawy i rozwoju więzi poprzez dokładne wdrożenie deklaracji północ-południe i wszystkich wcześniej przyjętych porozumień.

② Północ i południe zgodziły się prowadzić dialog i negocjacje we wszystkich dziedzinach, w tym rozmowy na wysokim szczeblu w najbliższym możliwym terminie, oraz podejmować aktywne działania w celu wdrożenia kwestii uzgodnionych podczas rozmów na szczycie.

③ Północ i południe zgodziły się utworzyć biuro łączności północ-południe, w którym zasiadać będą przedstawiciele władzy obu stron, na obszarze miasta Kaesong, w celu zapewnienia ścisłej dyskusji między władzami oraz satysfakcjonującego zapewnienia wymiany i współpracy organizacji pozarządowych.

④ Północ i południe zgodziły się ożywić wielopłaszczyznową współpracę, wymiany, wizyty i kontakty ludzi o różnych statusach społecznych, aby dać nowy impuls atmosferze narodowego pojednania i jedności.

Strony zgodziły się aktywnie promować wspólne imprezy krajowe, w których mają brać udział ludzie o różnym statusie społecznym, w tym władze, parlamenty, partie polityczne, lokalne organy autonomiczne i organizacje pozarządowe, związane ze znaczącymi okazjami dla północy i południa, w tym w dniu 15 czerwca, a tym samym budować atmosferę pojednania i współpracy wewnątrz, współdziałając w międzynarodowych rozgrywkach, w tym podczas Igrzysk Azjatyckich 2018, aby zademonstrować światu zaradność, talenty i jedność narodu.

⑤ Północ i południe zgodziły się zintensyfikować wysiłki na rzecz szybkiego uregulowania kwestii humanitarnych, które wynikają z podziału kraju, oraz prowadzić rozmowy Czerwonego Krzyża północy i południa, w celu omówienia i uregulowania wszystkich kwestii, w tym ponownego jednoczenia rodzin i krewnych.

Na dzień dzisiejszy strony zgodziły się na jednoczenie rodzin i krewnych wykorzystując dzień 15 sierpnia jako okazję.

⑥ Północ i południe zgodziły się aktywnie promować projekty uzgodnione w deklaracji 4 października, w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wspólnego dobrobytu narodowej gospodarki, a także podejmować praktyczne działania w celu ponownego łączenia i modernizacji linii kolejowych i dróg na wschodnim i zachodnim wybrzeżu, w priorytetowym celu ich aktywnego użytkowania.

2. Północ i południe podejmą wspólne wysiłki w celu rozładowania ostrego napięcia militarnego oraz istotnego zażegnania niebezpieczeństwa wojny na Półwyspie Koreańskim. 

Bardzo ważną kwestią związaną z losem narodu oraz istotną kwestią dla zapewnienia pokojowego i stabilnego życia Koreańczyków jest rozładowanie napięcia militarnego i zażegnanie niebezpieczeństwa wojny na Półwyspie Koreańskim.

① Północ i południe zgodziły się całkowicie zakończyć wszystkie wrogie działania przeciw drugiej stronie na wszystkich polach, w tym na ziemi, morzu i w powietrzu, które są przyczyną napięć i konfliktów militarnych.

Na dzień dzisiejszy obie strony zgodziły się powstrzymać wszystkie wrogie działania, w tym nadawanie z głośników i rozprowadzanie ulotek, na terenach wzdłuż linii demarkacyjnej od dnia 1 maja, zdemontować te środki i uczynić strefę zdemilitaryzowaną strefą pokoju.

② Północ i południe zgodziły się przekształcić obszar “północnej linii granicznej” na Morzu Zachodnim w wody pokoju oraz podjąć znaczące środki w celu zapobiegania przypadkowym konfliktom zbrojnym oraz zapewniania bezpieczeństwa tamtejszym operacjom połowowym.

③ Północ i południe zgodziły się na podjęcie różnych działań militarnych, w zależności od ożywiania wzajemnej współpracy, wymian, wizyt i kontaktów.

Północ i południe zgodziły się na częste rozmowy władz wojskowych, w tym rozmowy pomiędzy ministrami obrony, w celu szybkiego omówienia i uregulowania spraw wojskowych, które mogą pojawić się pomiędzy obiema stronami, zaczynając od przeprowadzenia ogólno-wojskowych rozmów w maju.

3. Północ i południe będą ze sobą ściśle współpracować w celu zbudowania solidnego i trwałego mechanizmu pokojowego na Półwyspie Koreańskim. 

Historycznym zadaniem, które nie może być dłużej odwlekane, jest zakończenie obecnej anormalnej sytuacji zawieszenia broni i ustanowienie solidnego mechanizmu pokojowego na Półwyspie Koreańskim.

① Północ i południe zgodziły się ponownie potwierdzić porozumienie o nieagresji, dotyczące nieużywania jakiejkolwiek formy sił zbrojnych, oraz ściśle go przestrzegać.

② Północ i południe zgodziły się realizować rozbrojenie stopniowo, w zależności od wygasania napięcia militarnego i istotnego budowania zaufania militarnego pomiędzy obiema stronami.

③ Północ i południe zgodziły się ogłosić koniec wojny w tym roku, w 65. rocznicę porozumienia o zawieszeniu broni, zastąpić porozumienie układem pokojowym oraz aktywnie promować organizację trójstronnych rozmów północ-południe-USA i czterostronnych rozmów północ-południe-Chiny-USA na rzecz budowy solidnego i trwałego mechanizmu pokojowego.

④ Północ i południe potwierdziły wspólny cel, jakim jest przekształcenie Półwyspu Koreańskiego w strefę bezatomową, poprzez całkowitą denuklearyzację.

Północ i południe podzieliły uznanie, że aktywne działania podejmowane przez stronę północną są bardzo ważnymi i kluczowymi krokami dla denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, oraz zgodziły się wypełniać swoją odpowiedzialność i role w przyszłości.

Północ i południe zgodziły się podjąć aktywne działania w celu uzyskania poparcia i współpracy ze strony społeczności międzynarodowej w zakresie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Najwyżsi przywódcy północy i południa zgodzili się często prowadzić dogłębne dyskusje na temat spraw ważnych dla narodu, poprzez regularne rozmowy i gorącą linię, pogłębiać zaufanie oraz wspólnie ciężko pracować na rzecz dalszego rozwoju korzystnego trendu w kierunku trwałego rozwoju stosunków północ-południe oraz pokoju, dobrobytu i zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.

Na dzień dzisiejszy, Prezydent Moon Jae In zgodził się odwiedzić Pjongjang.