Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei przyjęło decyzje dotyczące szeregu kluczowych kwestii związanych z dalszym rozwojem niezależnej gospodarki kraju i podnoszeniem standardów życia ludności.

Kim Jong Un, przewodniczący Partii Pracy Korei, przewodniczący Komisji Spraw Państwowych KRLD i najwyższy dowódca sił zbrojnych KRLD, przewodniczył 13. posiedzeniu Biura Politycznego 7. Komitetu Centralnego PPK. Odbyło się ono 7 czerwca.

W posiedzeniu wzięli także udział członkowie i zastępcy członków Biura Politycznego Komitetu Centralnego Partii. Wicepremierzy rządu, niektórzy przewodniczący regionalnych komitetów Partii oraz urzędnicy wysokiego szczebla z komitetów i ministerstw byli obecni jako obserwatorzy.

Jako pierwszy punkt agendy, przedyskutowano pilne problemy pojawiające się na drodze rozwoju krajowego przemysłu chemicznego prowadzonego w ramach dalekosiężnego planu.

Najwyższy Przywódca Kim Jong Un wskazał kierunki i metody przebudowy przemysłu chemicznego zgodnie z wymogami Juche i modernizacji oraz wprowadzenia go na drogę zrównoważonego rozwoju.

Wielokrotnie podkreślał, że przemysł chemiczny jest fundamentem ogółu przemysłu i główną siłą napędową gospodarki narodowej. Powiedział, że Partia na swoim 7. Kongresie, wysunęła politykę tworzenia przemysłu chemicznego C1 dostosowanego do specyficznych warunków kraju oraz spełniającego światowe trendy, uznając przemysł chemiczny i metalurgiczny za dwa bliźniacze filary samowystarczalnej gospodarki i od tej pory prace w tym zakresie posunęły się już do przodu.

Przypominając, że podczas 5. Posiedzenia Plenarnego 7. Komitetu Centralnego Partii przedyskutowano zagadnienia utworzenia przemysłu chemicznego C1 i zbudowania zdolności produkcyjnych w zakresie nawozów jako kluczowe kwestie w rozwoju przemysłu chemicznego, objaśnił swój plan i wolę podjęcia ambitnych wysiłków na rzecz zapewnienia podstaw funkcjonowania całego przemysłu chemicznego zgodnie z Juche i na nowoczesnych zasadach.

Premier rządu złożył sprawozdanie z przeprowadzonych przez grupę naukową badań w zakresie naukowych i technologicznych gwarancji i efektywności ekonomicznej przemysłu chemicznego C1 oraz obecnej sytuacji w przemyśle chemicznym.

Podczas posiedzenia padły sugestie dotyczące przyspieszenia tworzenia przemysłu chemicznego C1, a również dogłębnie przedyskutowana została sprawa stworzenia szerokich możliwości dla rozwoju przemysłu chemicznego.

Najwyższy Przywódca powiedział, że sektor przemysłu chemicznego powinien być ożywiony jako pierwszy, aby napędzać i gwarantować rozwój ekonomiczny kraju. Przedstawił pilne zadania mające na celu wsparcie przemysłu chemicznego jako całości.

Szczególny nacisk położył na nadanie najwyższego priorytetu kwestii zwiększenia mocy produkcyjnej nawozów oraz niezwłoczne rozwiązanie naukowych i technologicznych problemów powstających podczas rozwijania przemysłu nawozów potasowych w oparciu o krajowe surowce.

Wskazując kierunek i naglące cele w zakresie ożywienia działania istniejących fabryk chemicznych, Najwyższy Przywódca zaznaczył potrzebę przeprowadzenia w dalekowzroczny sposób prac nad eksploracją przemysłu chemicznego opartego na nowych surowcach.

Podkreślił konieczność aktywnego działania na rzecz udoskonalenia i unowocześnienia struktury sektorowej przemysłu chemicznego.

Objaśnił, że nowa struktura opartego na Juche przemysłu chemicznego powinna być ukierunkowana na utworzenie zróżnicowanego systemu produkcyjnego, który oszczędza energię, siłę roboczą i zasoby naturalne, jest zaawansowany technologicznie, zorientowany na rozwój i kreatywność oraz wytwarza wszelkiego rodzaju produkty chemiczne w ilościach odpowiednich do zapotrzebowania, opierając się wyłącznie na surowcach i innych materiałach dostępnych lokalnie.

Odniósł się do potrzeby zbudowania niezawodnych narodowych sił naukowo-badawczych, przyspieszenia opracowania katalizatorów do wykorzystania w przemyśle chemicznym C1 oraz przygotowania materialnych podstaw dla rozwoju technologii i przemysłu katalizatorów.

Podkreślił także znaczenie stałego budowania siły talentów w sektorze przemysłu chemicznego.

Jako drugi punkt agendy, przedyskutowano najpilniejsze sprawy dotyczące zapewniania odpowiednich warunków życia obywatelom stolicy.

Wyszczególniając kwestie, które powinny zostać w tym celu niezwłocznie rozwiązane, Najwyższy Przywódca zaznaczył potrzebę podjęcia przez państwo zdecydowanych działań, w tym w zakresie budowy domów mieszkalnych.

Przyjęto rezolucję odnośnie pierwszego i drugiego punktu agendy. Została ona przyjęta jednogłośnie.

Jako trzeci punkt agendy, przeanalizowano i zatwierdzono propozycje wprowadzenia modyfikacji w niektórych kwestiach przepisowych wynikających w związku z bieżącą pracę Partii oraz zawarcia ich w projekcie nowelizacji przepisów partyjnych.

Czwarty punkt agendy dotyczył spraw organizacyjnych.

Wybrano zastępcę członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego PPK, aby obsadzić wakat; a również odwołano i uzupełniająco wybrano członków i zastępców członków Komitetu Centralnego Partii.

Na podstawie: The Pyongyang Times, 8 czerwca 2020 r.