W dniach 21-23 czerwca, w siedzibie Komitetu Centralnego Partii, odbyło się 3. poszerzone posiedzenie Centralnej Komisji Wojskowej Partii Pracy Korei.

Posiedzeniu przewodniczył Sekretarz Generalny PPK, Przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej PPK i Przewodniczący Spraw Państwowych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Jong Un.

W posiedzeniu wziął udział wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Pak Jong Chon oraz inni członkowie komisji.

Jako obserwatorzy obecni byli urzędnicy odpowiednich departamentów Komitetu Centralnego PPK, członkowie Komitetu Wykonawczego Komitetu Koreańskiej Armii Ludowej PPK, personel kierowniczy Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy i polityczni komisarze dużych połączonych jednostek KAL.

Podczas posiedzenie przedyskutowano m.in. kwestię zwiększenia liczby wiceprzewodniczących Centralnej Komisji Wojskowej Partii. Na kolejnego wiceprzewodniczącego wybrano sekretarza Komitetu Centralnego PPK Ri Pyong Chola.

W porządku obrad posiedzenia znalazły się kwestię kluczowe dla szybkiego wzmocnienia zdolności kraju w zakresie obrony narodowej, do poziomu, jakiego wymaga nowy etap rozwijającej się rewolucji, poprzez gruntowną implementację linii militarnej i głównych polityk obronnych Partii.

Centralna Komisja Wojskowa PPK przeprowadziła analizę swojego systemu i porządku pracy, jak również funkcjonowania prowincjonalnych, miejskich i powiatowych komisji wojskowych Partii. Przedyskutowała kwestie ważne dla wzmocnienia funkcji i roli komisji wojskowych na wszystkich szczeblach, zgodnie z zasadami budownictwa partyjnego i statutem Partii. Następnie, jednogłośnie przyjęła odpowiednie decyzje.

Podczas posiedzenia dokonano również przeglądu pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego, Komitetu KAL PPK oraz Generalnego Biura Politycznego w pierwszej połowie roku 2022. A także przeglądu działalności politycznej dowódców sztabu i jednostek na wszystkich szczeblach KAL, Partii i organów politycznych sił zbrojnych w tym samym okresie.

Centralna Komisja Wojskowa PPK potwierdziła konieczność dalszego, wszechstronnego, umacniania przywództwa Partii nad całością sił zbrojnych Republiki i doprowadzenia do rewolucyjnego zwrotu w szkoleniu całej armii na armię silną ideologią i przekonaniem. Zatwierdziła także strategiczne i taktyczne zadania, które powinny zostać wykonane w celu silnego wsparcia prac na rzecz umocnienia armii militarnie i technicznie i najpilniejsze zadania na rzecz rozwoju obronności. Decyzję zostały podjęte również w sprawie organizacyjnych i politycznych środków, które zagwarantować mają gruntowną implementację polityki obronnej Partii.

Pod kierownictwem wiceprzewodniczących Centralnej Komisji Wojskowej PPK, odbyły się dyskusje, podczas których dodatkowo potwierdzono zadania operacyjne frontowych jednostek KAL, oraz dogłębnie przeanalizowano i omówiono środki militarne mające na celu wzmocnienie zdolności tych jednostek do przeprowadzania operacji i zmodyfikowano plany operacji. Następnie złożono sprawozdanie z rezultatów dyskusji Centralnej Komisji Wojskowej PPK.

Centralna Komisja Wojskowa Partii wysłuchała sprawozdania i zadecydowała o dodaniu do zadań operacyjnych frontowych jednostek KAL planu w zakresie ważnych działań wojskowych. Przeanalizowała i zatwierdziła również ważną kwestię zapewnienia militarnej gwarancji dla dalszego umacniania będącego w posiadaniu kraju środka odstraszającego wojnę, zgodnie ze strategicznym planem Komitetu Centralnego Partii, i ratyfikowała plan reorganizacji formacji organizacyjnych armii.

Podczas posiedzenia położono nacisk również na zadania, które powinny zostać wykonane przez poszczególne sektory w celu realizacji rewolucyjnej linii Partii i jej strategicznej polityki w zakresie budowania armii. Wyjaśniono również zasady, których należy się trzymać podczas wykonywania całej pracy w dziedzinie obrony narodowej.

Przewodnicząc posiedzeniu, Kim Jong Un, powiedział, że obecna walka – w której z silną wolą i stanowczym zdecydowaniem przezwyciężyć trzeba stojące przed rewolucją ciężkie próby – pilnie wymaga, aby KAL, potężna cytadela broniąca rewolucji i kraju, pewnie chroniła i stale podnosiła swoją siłę absolutną oraz poziom militarny i techniczny.

Zaznaczył, że przy okazji 3. poszerzonego posiedzenia 8. Centralnej Komisji Wojskowej Partii, podczas którego przedstawione zostały jasne wskazówki wzmacniania siły militarnej, cała armia powinna podjąć starania zgodne z ideą Komitetu Centralnego Partii w zakresie budowania armii i jego strategicznymi intencjami militarnymi, tym samym niezawodnie broniąc godności wspaniałego kraju i bezpieczeństwa wspaniałych ludzi.

Kim Jong Un przedstawił także konkluzje dotyczące ważnych zasad, których należy się trzymać we wszystkich militarnych i politycznych działaniach KAL.